Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende 9. Prouerb. 26. 27. Paal. 36. 12. ende 37. daer de Propheet Dauid aldus seyt: De Godloose dreyghet den gerechtighen, ende bijtet zijn tanden te samen ouer hem: Maer de Heere bespot hem, etc. leest daer wijder.

Doch dit alles niet achtende: maer te kennen geuende, hoe dat zijn voor//nemen sodanich is, soo seyt hy daer wyder aldus:

Het is waer, ick hebbe ghehoort een groot gheschrey met grooten beclaghen ende iammeren op der aerden, op der aerden, daer ick by nae tot medelijden door beweecht worde, dan ick ginck dat huylen ende claghen een weynich naerder, Siet, als ick daer op mercte, soo was het vleesch, dat daer seer iammerde ende claechde, omdat syne weerdicheyt niet meer ghelden mochte, etc. ende doe ick des claghens ende iammerens verstondt, soo worde ick niet beweecht tot medelijden. Dese Geest der liefden, wil euen onghenadigen wreeden Richter wesen, ouer den vleesche om dat te verschoonen J), ofte voor te staen, dan mijn herte worde medelijdich met der Godheyt, ende ick verhoepte my te verblijden in zijnder heerlijcheydt (iae in v lieflijck wesen uws huyses der liefden) ende mijnen toeual werde 2) met den God des leuens, op dat zijne heerlijckheydt mochte doorbreken. Ende ick conde de gheslachten der aerden niet beclaghen (de gheslachten der aerden) hoewel dat sy huylden ende weenden etc. Siet (seydt hy) dat is het loon der ongodlicken, daerin sy nu ten wtersten, nu ten wtersten, sullen ghepijnicht worden, etc.

Ten laetsten, seydt hy dat hem dit alles also inden Hemel gheopenbaert is, aldus: Dese getuychnissen also my, my H. N. deselue in den Hemel, door den Gheest der liefden geopenbaert zijn: Van alsulcke openbaringhen roemde oock D. Joris ende die andere, , ende zijn nochtans alle tot schanden ende leugenen gecomen nae dat oordeel des rechtueerdighen gherichtes. Dit heb ick wt toegheneyghentheydt der liefden, v tot dienste gheschreuen, ghy Alderlieueste etc. So vele vant oordeel te houden etc. Wijder wat3) meer // andere zjjne Leeringhen aengaet, Siet bouen dat 1. 3. 4. 5. 6. ] ende onder dat 15. Cap. Oock dat 7. boeck Ioan. Cal.4) op verscheyden plaetsen.

Dit zy dan nu van desen Gheest der Liefden H. N. van zijn valsch voorgeuen, leeringhe ende voornemen, ende van allen anderen zijns gelijcken (allen Christenen tot waerschouwinghe) hier ghenoech. Hetwelcke ons allen wel behoort te vermanen, ende

1) Evenzoo in den tweeden druk. Misschien moei men lezen : „niet te verschoonen".

2) „Toevallen" is „se adjungere" (Kil.). Dus: „ik hoopte mij te verblijden in zijne heerlijkheid en dat ik mij keeren zou tot, aansluiten bij den God des levens

3) In het origineel staat: „Wijder van meer". 4) Kalvijn.

Psal. 7. 16.

ende. 9.4.16. Pro. 26. 27.

Psal. 36. ende 37.

[Fol. 90 d.] H. N. hoorde een groot geschrey op der aerden: Maer hy en wilde niet tot medelijden oft tot barmherticheyt beweecht werden.

H. N. wil onghenadelijck richten.

De geslachten der aerden wil H. N. int oordeel niet beclaghen.

De valsche Propheten beroemen hen altijdts van vele openbaringen.

Fol. 91.

Sluiten