Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gheboren, als een natuerlijck kint wt zijnder moeder. Aldus (seyt hy) blijft Christus Jesus de edele, reyne, ende ghebenedijde vrucht des lichaems Marie, na den woorden Elizabeths. Welcke vrucht sy Maria niet van (merct dit, niet van) haren lichaexn, dan in haren lichaem, door den gelooue werckende in haer den heylighen Gheest,

wt God den almoghenden Yader van bouen wten booghen Hemel heeft ontfanghen, etcet. Siet doch hoe claerlijck dat hy hemseluen met zijnen aenhanck hierin, soo oock in sommighe andere dinghen met den Ouden Ketter Marcion eens te zijn, te kennen gbeeft:

Want hy seydt, dat Maria de vrucht ofte dat vleesch Christi Jesu wt God den almoghenden Yader van bouen wt den hooghen Hemel in haren lichaem ontfanghen, ende alleen alsoo ghebaert heeft,

ghelijck oock Marcion seyde, dattet wt de locht ende alsoo een fantasma was, als wy bouen gehoort hebben. Ende dat was Mennons rechte gewisse gront ende waerheyt der verborgentheyt (dit zijn syne woorden) des ontfanckenissen ende menschwerdings onses Heeren, daermede dat hy ten laetsten na veel vasten, tranen, bidden, becommernissen, ende bangicheyt, door des Heeren ghenade in zijnder sielen op het alderhoochste vertroost, verquickt, ende versekert was, dat het de gewisse onbedriechlijcke waerheydt was,

die hy inden gheest gheuattet hadde, ghelijck hy daer selue seydt.

Waerdoor hy oock het vleesch Christi een Hemelseh, onschuldich,

ghehoorsaem, ghebenedijdt, leuendichmakende vleesch, ende niet van ofte wt Maria, ende Aerdtsch, schuldich. ouertredich, veruloeckt, ende dootlijck /'/ vleesch Ade noemt, die alsoo oock niet [Fol. 100 d.] (seyt hy Litera C. i.) Abrahams natuerlijc vleesch ende bloet geweest en is. Maer daer na wederom, sulcx (te weten, dat het vleesch Christi Jesu wt den heyligen Geest soude zijn etc.) valsch ende onrecht bekennende, soo leert ende schrijft hy nu (gelijc ooc Dierick Philips, ende andere zijne medeghesellen) dattet wt dat woort zijnen oorspronc ofte hercomen heeft, ende dat het eewige woort ako verandert is ') oft veranderinge geleden heeft, ende niet in zijn eerste ghestaltenisse ghebleuen en is, als hiervoor so oock int volghende bladt wordt aenghewesen. Maer dit sy cortelick hiervan genoech. Nu volgen zijne eygene woorden, daermede dat hy Mariam een Dochter, ofte vanden geslachte Abrahe ende Dauids te zijn, bekent, wt zijn voorghenoemde 2) belijdingsboecxken Litera C. iij. aldus:

Gabriel is wtgesonden van God tot eender Jonckvrouwen met Menno bekent

1) Dit ni»" is door mij ingevoegd.

'2) In Fol. 100 b, aant. 3. 't Is Een Corte ende clare Belijdinyhe ... ,Ten eersten van de Menschwerdinge enz. 1544.

VU. 27

Sluiten