Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VVaerom de Weder dooiers de ware Euangelische Predicanten niet en willen hooren. VVaerom de V Veder dooiers niemant dan haer eygen volck in hare vermaninghen toelaten.

voor ooghen, dat sy hen oock lichtelijck dencken laten, dat sy also lief, ia veel lieuer eenen Mispape int Pausdom, (ghelijck sy seggen) hooren wilden, als eenen vromen Euangelischen Predicant, wel wetende, so sy hare iongers de predicatie der oprechter Euangelischer Predicanten opentlijck lieten hooren sonder bannen, dat sy alsdan wt Godts woort van hare Secterye souden afgetrocken, ende tot der waerheyt gebracht zijn, ende also soude haestelijc hare valsche leere te niet gaen. Ende daerom en willen sy oock henseluen niet eenen yegelijcken in hare vermaningen !) ter proeue stellen, noch eenen anderen, de geesten proeuen laten: Maer sy lasteren veel lieuer ende verdoemen alle het gene dat hen onbekent is, 2. Pet. 2. Ende indien hare Broeders de Predicanten der Euangelischer Kercke alleenlick eens hooren, soo werden sy terstont, als het vernomen werdt, sonder eenighe voorgaende vermaninge, tyrannelijck wt hare // Ghemeynte verbannen, ende na hare meyninghe den Duyuel ouergegeuen, etc. Nu op desen Artijckel (als dat de Wederdoopers alleen de rechte Kercke willen zijn, ende daerom met geen andere gemeynschap hebben willen, etc. antwoort H. Bullingerus voortaen aldus. %*)

(%* Dewijle nu de Wederdoopers henseluen van alle andere Euangelische kercken soo lichtueerdelick ende hardtneckelick afscheuren ende afsonderen, so canmen lichtelick sien, wat hare afghesonderde Ketterye voor een Kerck zy. Doch dat sy gheen ware oprechte Kercke Christi en zy, dat en bewijsen niet alleenlick de crachtige redenen H. Bullingeri wt den woorde Godts ghenomen: maer oock hare eygene ghedruckte schriften ende woorden, daermede sy te kennen geuen, dat sy selue aen hare Kercke, ende aen de sekere afcoemste ende vaste gheduericheyt derseluer geheel onseker zijn ende twijfelen. Want wanneer sy willen met hoochspreken ende beroemen bewijsen, dat hare Kercke de Apostolische Kercke is, 1 die van den Apostelen op hen geeruet ende gecomen is: so springhen ende loopen sy van den tijden der H. Apostelen tot desen , onsen tegenwoordighen tijt, te weten, tot op dat voorleden 1527. . Jaer, ofte daer ontrent, gelijckmen dat claerlijck wt haer Offerboeck (daer in sy de Martelaers haerder Kercken aenwijsen) gedruckt Anno 1562.2) sien ende verstaen mach. Want nadat sy eerst den H. Stephanum als den eersten Martelaer der Kercken

1. Ioan. 4. 1.

2. Pet. 2.12. Iud. 1. 20.

Fol. 115. [Fol. 115 c.]

De VVederioopers zijn onseker ende twijfelachtich van hare Kercke.

Stephanus Martelaer.

1) Hunne godsdienstige samenkomsten. Later kreeg de vergaderplaats dien naam „vermaning" of „vermaanhuis". Maar in de dagen van Menno en Nicolai bezaten uit den aard der zaak de Doopsgezinden nog geen eigen bedehuizen.

2) De eerste uitgaaf van Het Offer des Heeren. Zie ook Fol. 138 b.

Sluiten