Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

al te hardt noch oock niet te slap '): dat vaderlijcke, medelijdighe, voorsichtighe ende bescheyden herte, dat latet alle tijt met des Heeren H.woort 2) by v zijn. Volget mijne broederlijcke vermaninge, die van 21. iaren af3) in desen deele gedreuen is.

Weet oock geenen anderen 4) te vinden die beter 5) is. Dat ick nu aldus geschreuen hebbe, ben ic daerdoor veroorsaect, van den Broederen daertoe gedreuen, als bouen gehoort. Ick heb wt vromer herten mijnen lieuen broederen, sonder alle partye, ten dienste gedaen, recht alst behoort in Christo. "Want men heeft mijnen gront begeert te weten, dien ick tot allen tijden te openbaren, gewillich ende bereyt sta, niet alleen den vromen, maer ooc der gantscher werelt, gelijc my dat des Heeren woort beuolen6) heeft. Ic en leere noch en leue niet wt anderen // menschen gelooue: maer 7) wt mijn eyghen. Och datse alle eenderley sin 8) met my hadden, hoe bescheydelijck 9) soude den Ban, sonder alle aenstootinge gedreuen worden, daer hot nu somtijts so wonderlick 10) toegaet.

Bidde v dan alle vrome, hiermede om Gods wille, iaget den vrede na, ende so ghi met eenigen woorde te hart aen malcanderen n) geuaren zijt, so reyniget uwe herten, ende versoent v onder malcanderen in Christo Jesu. Gedenct dat ghy des Heeren volck zijt, in vrede geroepen, in 12) het cruyce ghestelt, van der werelt afghesondert, tot in den doot ghehatet. Zijt ghy in eenen Gheest gedoopt, soo veruult mijne vruechde, ende weest eenderley metmy gesinnet na Christi Jesu, bouwet ende breket niet. De eene onderwijse den anderen in der liefde, en scheurt niet 13), opdat de godsalige vrede onder allen kinderen Gods bestae, ende ongebroken by ons allen blijue, tot in dat eewige leuen. De vredenrijcke Geest Christi beware v allen, mitsgaders heylsaem in der leere, vyerich in der liefde, sonder aenstoot in dat leuen, tot opbouwinge zijner . Gemeynte, ende tot prijs zijns naems. An. 1555. 1

[Fol. 119 d.]

Menno Si>nons. Creu■>el.

1) Uitg. 1576: „niet al te stuer" (fel, hevig) „ende te hart, noch ook niet al te saecht ende te slap".

2) Aldaar volgt op „des Heeren Heylighe Woort": „saluinge, ende voorbeeldet uwes Naesten, raet ende sin, Volghet mijne enz.". Niet zeer duidelijk.

3) Zie deze zelfde tijdsbepaling in den aanvang van Menno's brief aan de gemeente te Emden, Fol. 120 a, aant. 5. Voorts: Doopsgezinde Bijdragen, 1892, bl. 24.

4) N.l. „grondt". Zie eenige regels vroeger.

5) Uitg. 1576: „gewisser ende beter".

6) Aid.: „gheleert ende beuolen".

7) Aid.: „dan". 8) Aid.: „ende moet".

9) Aid.: „Vaderlijc ende bescheydentlick".

10) Aid.: „seltsaem ende wonderlick".

11) Aid.: „eenander". 12) Aid.: „onder".

13) Aid.: „schuert noch en rytet niet".

Sluiten