Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den. Ende dat Menno, Dieric Philips, Lenaert B. ende andere de

1. Cor. 5.5. woorden Pauli valschelick verdraeyen, (l.Cor. 5. 2.Thess. 3.) van

2. Thess. 3.6. njet mede te eten, ende geen gemeynschap te hebben. Dewijle Menno bekent, Qjjnstiis je8US selue de gebannen menschen in eenen graet stelt gebannen zijn, metten Heydenen (gelijc oock Menno bouen bekent) Publicanen, den Heydenen Tollenaren oft openbare sondaren, Matt. 18. Metten welcken hy ende Publica- nochtans dicwils gegeten ende gedroncken heeft, hoewel dat de nen gelijck phariseen als gheueynsde Hypocriten dat doe ter tijt benijdden

ende straften. Waerwt men claerlicken sien can, dat de woorden Fol. 122. Pauli so niet te verstane // zijn, datmen de gehoorsaemhe-yt der kinderen tegen haren ouderen, tegen den vaderen des huysgesins te buyten gaen mach, ende dat Houwelick verscheuren ende schey-

1. Cor. 7.10. den sal. Want de selue Paulus seyt in het 7. cap. daerna: Dat de

geloouige vrouwe van haren ongheloouigen man niet en sal schey-

2. Thess. 3.6. den. Inder gelijcke tot den Thess. verclaert hy hemseluen, hoe

datmen dat verstaen sal (gheen gemeynschap hebben, oft daermede

Siet bouen lib. niet handelen) want hy seyt: Houdt hem niet als een vyandt,

6. ca. 10. Men maer vermaent hem als een broeder. So nu der Wederdooperen

moet den ge- re(jen „oet ware als, Hebter gantsch niet mede te doene, niet, bannen als . ° ui j. j v.

eenen broeder niet, geen, geen gemeynschap etc. so en moestmen den gebannen

vermanen. oock niet vermanen als eenen broeder, maer hem gantschelic laten Eenen tijdt gaen. Datse hier seggen, dat de vrouwe haren gebannen man lanc mijden, alleenlick eenen tijt lanc so moet verlaten, ende hem hare schuit ende gehoorsaemheyt weygeren oft ontrecken, totdat hy hem wederom bekeert, etc. is niet dan een ijdel glose oft bedecte verdraeyinghe. Want wanneer de man sonder de vrouwe, oft de Het Hourn- vrouwe sonder den man buyten het Houwelic niet leuen, noch lick is ooc in- Ouerspel vermijden conden (waertoe sy beyde in den Houwelicken ^Ho^eriete 8*ae* ^egeuen zlJn) 80 moe8^e de vrouwe eerst voor haerseluen, mijden en<^e daerna voor haren man een remedie oft hulpe vinden, dat

Matt. 5. 32. sy beyde buyten t'houwelic suyuerlick leuen, ende deen den andeende 19. 9. ren ontbeeren conden. Maer dewijle dat haer dit niet mogelic is, l^Co/^7 10 80 can ^en ®an son<^e minderen, maer veel meer vermeerderen ende grooter maken, aengesien sy beyde als Eelieden de eene den anderen so weynich als spyse ende dranc daerin ontbeeren mogen. Gelijck de Heere Christus Jesus selue claerlic te kennen geeft, als hy seyt: Alle menschen vaten dit woort niet, [Fol. 122 b.] dan dien het ghegheuen is. So // seyt ooc Paulus: Om der hoererie wille, sal een yegelic man zijn eygen wijf hebben, ende een yegelic wijf haren eygenen man. Salomon seyt het selue, te weten, dat hy niet cuysch en conde zijn, ten ware dat hem Godt dat gaue. Die dan sulcke gaue niet heeft, ende nochtans tot afscheydinge gedrongen wert, hoe can die sonder sonde ende besmettinge

Mat. 18.19. Matt. 9.11. Mare. 2.16. Lue. 5.30. ende 15. 2. Ioan. 4. 7.

1. Cor. 5. 5.

2. Tim. 1. 20.

Matt. 12.11. Sap. 8. 21. 1. cor. 7.2. 3.

Sluiten