Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet wt of van haer, Litera. B. 8. ende C. 5.) vleesch geworden. Het Menno S. seyt ia ontfanghen ende hier ghecomen vanden heyligen Geest, ende naer ditselue vleesch of met ditselue vleesch dat ontfanghen ende wtoftevan herghecomen is vanden heylighen Geest, is hy gheboren (geboren den H. Geest drijft hy alleen voor doorgegaen, ende niet van haer vleesch of is.

Substantie des vleeschs, dan alleene voedtsel ende onderhoudinghe aengenomen !), ghelijck oock die oude Ketter Marcion leerde, niet aenghenomen, maer doorghegaen of gheboren) wt Maria die suyuer Lib 2 Ca' u Maget, die daer was vanden geslachte ende zade Dauids. Hier siet- ende Cap. 13. men der Wederdooperen groote onghestadicheyt, alsdan is het woort Hier bekent in vleesch verandert, alsdan is het vleesch Christi wt dat eewighe wooiJt. Alsnu soo is het Wederomme wt den Heylighen Gheest. sacie Dauids

Soo coemt oock nu Dierick Philips Mennons medegheselle, met te zijn, twelc Lenaert ende meer andere haers ghelijcke, om dese woorden Jo- hy op vele anhannis (twoordt is vleesch gheworden) valschelijck te verdraeyen, ^saect**™ ende van haer recht verstant te buygen, niet voor aennemen, maer pa¬

voor worden (als bouen het water is wijn gheworden) verstaende. Lenaert Bo. Want hy seyt in zijn bekentenisse vande Menschweerdinge Christi, ioan. 1.14. Litera. B. 8. dat het vleesch Christi (wt dat seste Cap. Johannis) joan. 6. 53. den Geest ende dat woort Gods is. Dit zijn zijne woorden: Nade- Dierick P. mael dan dat het vleesch Christi oock leuendich maeckt ende een s^e^Q^ris. spijse der Sielen is, daeromme soo moet oock dat vleesch Christi die ^e Qheest Gheest ende dat woort Gods zijn. Ende A. 8. seydt hy, dat Christus ende twoort niet vander aerden (dats van Maria) maer vanden Hemel des men- Gods is.

schen Sone // geboren is, daer hy de figuere Melchisedechs seer Fol. 151. verkeerdelic inuoert met dese woorden: Maer Melchisedechs ge- Gen. 14.18. slachte is vanden Geest verswegen, opdat hy rechtelick met den Heb. 7. 1. Sone Gods vergheleken worde, die op aerden ghelijck als een mensche ghewandelt, ghedient, ende hemseluen gheoffert heeft,

nochtans niet vander aerden, maer vanden Hemel des menschen Christus is Sone geboren is, etc. Yoort wederomme, daer naer seyt hy, dat hy na den vleesche wt het geslachte Juda wt Maria (die doe ymmers ™oren ais j)ie. inden Hemel niet en was) gheboren is, aldus: Maer een mensche p. seydt. ende des menschen Soon is Jesus Christus inde laetste tijd geworden, alsoo dat hy noch Vader noch Moeder, noch gheslachte onder den menschen heeft, ende doch heeft. Want Maria noemt Joseph zijn Yader, ende sy selue is zijn Moeder, wt dat gheslachte Juda 2. Sam 7.12. is hy na den vleesche gheboren. Maer hy heeft also noch Yader, ^ 1 • noch Moeder, noch gheslachte onder den menschen, als dat hy Ierg 23.5. van eenich menschelick saet een mensche soude gheworden zijn £ze. 34. 23. etc. Siet doch hoe claer dat dit teghen malcanderen strijdt. Eerst Mich. 7.18.

1) Lees: „aengenomen hebbende".

Sluiten