Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergiffenis-biddinge, oock meynden weder op te staen, gelijck de Yriesen hadden gedaen; soo gaven die gecompromitteerde Leeraers (daer onder Jan Willemsz. het woort dede) te kennen, dat hare uyt-spraecke alsoo niet gemeynt en was, maer alsulcken onderscheyt hadde, namelijck dat zy Vlamingen niet selfs, als feylende Broeders, mochten weder op staen, maer moesten metter hant opgenomen worden: het welcke de Vlamingen horende, ende wel merckende het sekreet, dat daer onder verborgen was, te weten, dat voortaen niemandt van haer tot eeniger tijdt en soude mogen verkoren worden in eenigerleye bedieninge der Gemeynten '), naer de ydele opinie van desen volcke, soo zijn zy terstont van haer selfs weder opgestaen, uyt-genomen eenige weynige personen (onder den welcken Job lans?, een was) die haer alsoo metter hant lieten opnemen; maer alle andere revoceerden ende wederriepen hare voorgaende schult-bekenninge, mitsgaders het gehele opgerechte compromis, ende hielden haer alsoo in haer geheel ende vorige gerechticheyt, en was alsoo de laetste dwalinge aen beyde zijden

arger als de eerste.

Als dit nu omtrent Lichtmisse, des jaers 1567. geschiede, soo quam ick des anderen daeghs, zijnde op eenen Sondagh 2), als 't selve des nachts alsoo ghepasseert was, voor den middaghe (alsoo ick te dier tijt buyten Harlingen woonde op een Dorp) ten huyse van den voorseyden Job lansz. als by mijnen familiaren vrient,

ende hem vindende seer bedroeft by den vuyre sittende, vraeghde ick hem hoe de saecke van de uytspraeck der Leeraren afgelopen was. Waer op hy met seer verslagender eade weemoediger herten, ja met tranen (dat bekenne ende belijde ick) my verklaerde ende te kennen gaf, seggende omtrent dese formele woorden, die my oock niet vergeten sullen, soo lange als mijn verstant ende memorie geduren, te weten: ons is opgeleyt onse schuit, over onse knijen leggende, opentlick te bekennen, ende om vergiffenisse te bidden:

ende dat wy sesse, die Ebbe Pietersz. den Ban verkondight hebben, by hem sullen gaen, ende onse schuit daer van bekennen,

ende hem om vergevinge bidden. Dat eene hebbe ick gedaen, ende ben als een Broeder weder op- ende aengenomen: en-//de dat bl. 30 andere hoope ick noch desen dagh te volbrengen; roepende daer mede hy Job lansz. met tamelicker klaerder stemme: O Godt, hoe hebben wy arme menschen ons verleyden laten, lopende ende ondersoeckende de Schrifture tot twist ende tweedracht, ende niet tot liefde,

1) Zie over deze uitsluiting uit het dienaarschap van wie eens gebannen was geweest: Scheffer, a.w., bl. 47, aant. 1.

2) In 1567 viel Maria Lichtmis op Zondag 1 Februari. Scheffer, a. w., bl. 40.

aant. 2.

Sluiten