Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stille te staen, ende tot Embden voor hem ende de zijnen te compareeren, ende haer te defenderen, te purgeren ende verantwoorden, van haeren doen ende handelen. Met alsulcke comminatie, advijs ende eyndelijcken bevel, in gevalle zy sulcks niet gehoorsamelijck nae en quamen, maer ter contrarie deden, dat als dan haer in krachte van 't selve zijn schrijven, haren dienst ende Broederschap, metter daet soude op- ende afgeseyt zijn ende blijven.

Yan alsulcken geweldigen schrijven, gebodt ende dreygementen, waren de Vriessche ende Hollandsche Leeraers, mitsgaders de Dienaers, en de Gemeynten, vast hoogh ende seer verwondert, achtende 't selve niet anders, dan of het yewers van een groot ende machtigh Patriarch, Metropolitaen ofte Superintendent geschreven ende uytgegeven ware. Konden nochtans de Gemeynten alsulcken rigoreusen schrijven alsoo in effecte niet aennemen, oock hare Leeraren ende Dienaren daer op niet laten stille staen; maer hebben goet gevonden, seeckere mannen tot Embden aen Dirck Philipsz. te senden, ende van hem te versoecken ende begeren, dat hy hem niet en wilde laten verdrieten, over in Yrieslant te komen in hare Gemeynten: aldaer souden ende wouden de Leeraers gaerne hem ter antwoorde staen, oock goede reeckeninge ende bewijs doen van hare handelinge. Dan dit en is niet anders als voor een doof mans deur geklopt geweest: want die uytgesondene mannen en mochten Dirck Philipsz. in persoon niet te spreecken noch te sien komen ');

maer moesten onverrichter saecken, ende alsoo gelijckerwijs als zy gekomen waren, van Embden weder te huys reysen. Ende bleef alsoo Dirck Philipsz. uytgeschrevene Ban in kracht ende waerden:

ende volgens dien, die Vriessche ende Hollantsche Leeraers, voor afvalligen, oock haer doopen ende handelen voor nul en geener waerden gehouden.

Daer en tusschen heeft Dirck Philips\s. tot Embden zijnde hem tot schrijven begeven, ende alsoo een Boeckxken gemaeckt van het verbondt der vier voorschreven Steden, ende van het verbondt Godts; daer inne niet veele Godtsaligheyt, maer wel veele schelden ende verwerpen der Yriesen, als stoute afvallige, ende verschoninge ende verheffinge van de Vlamingen, als alleen Godts // Gemeynte bl. 32 zijnde, bevonden wordt. Noch schreef Dirck Philipsz. een Boecksken van de Echt der Christenen, ende het buytentrouwen, daer van hier voor een weynich verhaelt is. Ende alsoo heeft Dirck Philipsz. daer mede zijn eynde genomen, met een herte ende gemoedt vervult met bittere galle van twist ende oneenigheyt, (de Heere zy 't geklaeght) gelijck uyt zijne laetste acten overvloedigh

1) Zie de aanteekening op bl. 528 van dit deel.

Sluiten