Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Melanchton heeft vertoefd '), misschien wel doordat zij beiden tegelijk te Wittenberg geweest zijn. De leeringen om welke Johannes Hus veroordeeld is, kent hij uit een toentertijd pas gedrukt geschrift van Aeneas Sylvius (paus Pius II) 2). Yan de toestanden in Beieren schijnt hij goed op de hoogte te wezen. Hij verzekert dat daar in de veertig kloosters bestaan 3), en dat deze met de seculiere geestelijken meer dan de helft van den grond bezitten 4). Zoodra men buiten Munchen komt op drie mijlen van den stadsmuur, en vraagt: „van wien is deze grond ?" luidt steeds het antwoord: „ist meins Genedigen Herren von Degernsee, Chiembsee, Saunersee", u. s. w.5). Heeft de vervolging hem op de hielen gezeten? Is hij er aan ontkomen? Men zou het kunnen gissen uit zijne woorden over de geloofsrechters: „hoe zij handelen en van welke arglist zij zich bedienen in hunne beulsambten, als iemand in hunne macht geraakt, dat weten degenen die aan hunne handen ontglipt zijn" 6). Met de toestanden aan de universiteit te Ingolstadt, waar men zich juist in de kettervervolging zeer beijverde, is hij echter niet van nabij, of althans niet bij voortduring bekend geweest. Hij verklaart toch in 1524 niet te weten, wie de functiën van „rector en raden" aan die universiteit hebben bekleed ten tijde van de veroordeeling der leeringen van Seehofer7). De merkwaardige geschiedenis van dezen laatste is tamelijk bekend8). Seehofer had zijne studiën te

1) Die Artickel, quat. B, BI. ij v: „du sunderlich Arsacij, dieweyl du bey jm gewest, seyner trewen leer vnd Christlichen wandels auch Heffer kunst vnd gewysen vrtayls gnugsam erfarung hast"; by Rabus, Th. II, BI. 360 r.

2) Die Artickel, quat. B, BI. iiy'; „Solche bewerung oder der gleychen haben die verfürt so im Concili zu Costnitz vnd Basel, den herrn Hussen Johannessen vnd die andern verdampten, als klar ausz dem buch jrer handlung, durch Eneam Siluium beschriben vnd kurtzlich gedruckt ist"; bij Rabus, Th. II, BI. 361Waarschijnlijk heeft hij het oog op de Commentariorum de gestis Concilii Basileensia libri II.

3) Die Artickel, quat. B, BI. iij »; by Rabus, BI. 360 *.

4) Die Artickel, quat. F, BI. iij »; bij Rabus, BI. 367

5) Die Artickel, a. a. O.

6) Dye histori, quat. F, BI. iiy r; hierachter, blz. 104.

7) Die Artickel, quat. C, BI. ij'; by Rabus, Th. II, BI. 362r.

8) Rabus, Historiën der Martyrer, Th. II, S. 348—358; Prantl, a. a. 0., Bd. I, S. 150-156; Riezler, a.a.O., Bd. IV, S. 87—91; Von Druffel, S. 644—652; Th. Kolde, Arsacius Seehofer, in de Realencyklopüdie für protestantische Theologie, Leipz. 1906, Bd. XVIII, S. 125. De beste behandeling is aan het onderwerp ten deel gevallen in de uitvoerige artikelen van Kolde, Arsacius Seehofer und Argula von

Sluiten