Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te denken. De macht der vorsten beschrijft hjj als van heidenschen aard; men moet hun gehoorzamen, maar zweren is volgens hem verkeerd '). Hij verzekert, dat Luther veel meer dankt aan „ervaren dan aan lezen '*). De 17Je stelling van Seehofer, behelzende, dat „het evangelie van Christus geen geest, maar letter is", wordt door hem vergoelijkt 3). Alle geloovigen bezitten volgens hem de macht om te consecreeren4). Yan de leer der transsubstantiatie staat hij verder af dan Luther. Hij acht het waarschijnlijk, dat het brood blijft na de wijding, en zegt: „als iemand maar genoeg hostiën had, zou hij geen honger behoeven te lijden"3). Strikt genomen erkent hij slechts één sacrament, nl. den doop 6). Hij veroordeelt het ombrengen van ketters7). Heeft Reckenhofer de Doopersche beweging helpen voorbereiden? Is hij straks door die strooming meegesleept ?

In de jaren 1523/1524 is hij zich niet bewust geweest, dat hjj iets anders nastreefde dan Luther. Op iedere bladzijde zijner beide geschriften uit die jaren proeft men den kweekeling van Wittenberg, zoowel in de verkondiging van de leer der voorbeschikking8) als in de onzekerheid omtrent de vraag wie de schrijver is geweest van den Jakobusbrief9). Nog moge worden gewezen op eene schoone bladzijde over de roeping der vrouw10). Het hoofddoel van Reckenhofer's bewerking der geschiedenis van de twee Augustijners wordt reeds op de eerste bladzijde door hem medegedeeld. Ook hem is het er om te doen den lezer, als het noodig mocht worden, te sterken en standvastig te maken in het martelaarschap ").

1) [Reckenhofer], Dye histori, quat. B, BI. iij r en »; hierachter, blï. 76 v.; Dit Artickel, quat. E, BI. i v—ij»; bij Rabus, Th. II, BI. 365 ', 366.

2) [Reckenhofer], Dye histori, quat. B, BI. g r, hierachter, blz. 74.

3) [Reckenhofer], Die Artickel, quat. E, BI. iij r; bij Rabus, Th. II, BI. 366.

4) [Reckenhofer], Dye histori, quat. D, BI. iiijr; hierachter, blz. 90.

5) [Reckenhofer], Dye histori, quat. C, BI. iiij'; hierachter, blz. 85.

6) [Reckenhofer], Dye histori, quat. D, BI. iiijv; hierachter, blz. 92.

7) [Reckenhofer], Dye histori, quat. F, BI. iy *; hierachter, blz. 103.

8) [Reckenhofer], Dye histori, quat. B, BI. iigv; hierachter, blz. 78.

9) Aldaar, quat. E, BI. ij »; hierachter, blz. 94.

10) Aldaar, quat. C, BI. ij r; hierachter, blz, 80 y.

11) Aldaar, quat. A, BI. j»; hierachter, blz. 66.

Sluiten