Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet misgunnen, noch verstoort of vererghert worden, al ist dat hy de quade ende ongheloouighe gheeft tgene dat hy Leeuwen,

Bseren ), Woluen, ia Honden ende Verckenen mede deylt, maer wy sullen hem hertehjcken dancken dat hy ons erfghenamen der eewigher rijcdommen gemaect heeft. Want waert dat wy anders niet en verwachten dan // deser werelt eere, voorspoet, wellust [Fvj°] ende rijcdom, so waert beter een onredelijcke heeste oft wercken 2)

te zijn dan een mensche: want de verekens leuen na haer welbehaghen, ende sy hebben alle daghen haren besetten cost, also wel als eenich Canonic oft yemant anders opter aerden, ende sy en zijn niet so vol catijuicheyt armoede, siecte, ende verdriets deser werelt als de menschen. Waer in moghen haer de tyrans doch verheffen meer dan ander onredelijcke ghedierte? Ist dat sy haer van haerder stercte ende ghewelt beroemen, so gaen haer Elefanten ende leeuwen daer in te bouen: aengaende rijcdom dies en hebben zijs niet meer dan de aerde, die haer desen voortbrengt; aengaende de cleeren, daer moghen haer de voghelen ende bloemen des velts meer af beroemen, die hier in Salomons heerlijcheyt Mat. 16 te bouen ghinghen. Ten lesten, de kinderen deser werelt ende die hier slechts in wellusten leuen, wat zijn dat anders dan des duyuels verekens ende verren 3) ? Die hy wel vet mest, om namaels totten vleeschuyse te leyden, op dat hy zijn kueken daermede stofferen soude, inde welc-//ke sy haer vetticheyt laten sullen, die [Fvvj'] sy van de arme onnoosele vergadert hebben. Tis een cleyn sake mijn alderliefste broeders, van alle tgene daer ons vleesch so grooten werc af maect, ende so seer af grouwelt ende vreest, want den tegenspoet ende den wellust deser werelt haestelijck voorby gaet,

maer het quaet dat den wellust mede brengt, ende de blijschap die den tegenspoet mede brengt, die blijuen eewelijck. Der booser Esay. 40 ghelue duert eenen cleynen tijt, ende verwelckt terstont als een petr- j bloeme: maer der goeder bedructheyt verandert altijt in blijschap iacob. i. sonder eynde, ende dese sullen lachen als de quade huylen ende ioan. 16 knerseltanden sullen. Het is behoorlijc dat wy elc een deel vanden Mat 12 kelc drincken die ons de Heere schenct, maer de quade sullender den ghift4) af moeten drincken, die haer seer bitter sal zijn. Aldus laet ons doch verhuegen in onse benautheyt, versekert zijnde dat de Heere ons niet verlaten en sal, maer gelijc hy Noe inder Arcken Gen. 7. bewaerde, ende de kinderen van Israël in Egypten, also sal hy nv Exodi. 14 o°ck barmherticheyt doen met zijnder Kercken. Christus heeft wel // [Fvij>] toe gelaten dat het schip daer hy ende zijn Apostelen in waren, Mat. 8 vanden onweder ende baren der zee overuallen werdt, maer hy

1) Beren. VIII.

2) Varken. 3) Mannelijke zwgnen. 4) Gif, vergif.

9

Sluiten