Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren want sy v niet en eunnen gehelpen. Hieremia8 seyt ooc: Ierem. 17 Yeruloect sy de mensche, die op den mensche betrout, ende die op eenich vleesch zijn hope sedt: dese sal zijn als een griffie1) van eenen boom, die op een dorre plaetse geplant is, die noch bladers, noch bloeysel, noch eenighe vrucht voort brenghen en can maer verwelct ende verdort. Dies ghelijca weder: Salich is de man' Psalm 1 die op God betrout, ende neempt den erm des Heeren voor zijn ' ' stercte, want hy sal zijn als eenen groeydenden boom by de waterbeken geplant in een vruchtbaer aerde, die vrucht voort brenghen sal tot zijnder tijt, vanden welcken niet een blat verwelckeren en sal. Wy hebben altijt ghestadijghen strijt teghen den duyuel de //

pnncen deser werelt, ende regeerders der duysternissen, so moeten Giü' wy dan een meerder hulpe hebben om onsen vyant te verwinnen Ephes 6 ende tonder te brenghen dan menschelijcke cracht vermach: want ïst dat wy met vleeschelijcke armen oft menschelijcke cracht teghen hem te velde willen comen, so sal hy ons te sterek vallen, want hy de werelt ende het vleesch teghen ons te baten heeft- Oock so ist in eenen vleeschelijcken oft natuerlijcken strijt daer deen teghen dander is seer te beduchten wie de victorie behouden sal oft dat deen den anderen vernielen sal: maer ist dat de gheest teghen tvleesch te velde coemt, ende dat de mensche met den arm der cracht Gods strijdt, omgordt zijnde met ter stercte van bouen, Ephes. 6. b so sal alle menschelijcke cracht voor hem verscricken, ende de nee der duysternissen deser werelt met alle synen heyre sal ter stont moeten vluchten. Ghelijck wy een exempel van Dauid hebben, die den grooten Ruese Goliath alleen den cop af hief2). Siet 1. Sam. 17 een ionghelinck. ende schaepherder werp 3) hem terneder, die Saul'

met alle zijnen heyre hadde doen beuen. Als Da-/,/uid Sauls wapen G iivj r aen hadde ghedaen, doen en conder hyer hem niet mede beweghen maer doen hy den ruese inden naem Gods ende zijnder cracht te velde quam, so werp hy hem daer mede terstont ter aerden, ende 1. Reg 17 f met zijn selfs sweert sloech hy hem den cop af: Also moeten wy ooc daghlijcks op Gods hulpe staen, want hoe wy min 4) op de menschen betrouwen, ende hoet na der werelt qualijcst5) schijnt te gaen, hoe wy stereker zijn, ende hoe wy Gods wereken ende hulpe merckelijcker aenschouwen. Wederom, als ons dunct dat wy meer behulps ende bystants hebben vande menschen, so hebben wijse minst, ende al dat wy meynen vast te hebben, ontgaet ons wt de hant, om dat de werelt lieflijeker aensien heeft, ende ons

1) Griffie (hetzelfde als „grifTel"), d.i. boom-ent, ent-rijs.

* h6UVV u. . 3) Wierp' 4> Hoe wy.

o; Hoe slechter het naar de wereld.

Sluiten