Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in dit leuen, ia in dit leuen segghe ick wel dachten, ende ter herten namen, sy souden haer sweerdt niet so lichtueerdichlick met het ontschuldich bloedt der Christenen veerwen, ende hen seluen moordenaers der heyleghen maken. Maer souden die veel meer, ghelyck sy van // Gods weghe schuldich syn, teghen alle Fol. 21' leydt ende onrecht beschudden ende beschermen. Rom .13. 1. Pet .2.

Ick duncke wel, datter onder de Ouerheyt vele syn, die doer Rom. 13. onwetenheyt ende eenen onuerstandeghen yuer hier in sondeghen, l.Pet. 2. ende duncken veel meer, datse doer t' dooden dusdanegher menschen (diese voor ketters houden) Gode eenen dienst doen, ghelyck onse Heere Iesus Christus dat voorseyt heeft. Ioann .16. Maerdese loan. 16. onwetenheyt, hoe cleene een sonde datse schyndt te wesen, so isse dies niet te min in Godes gherichte gruwelick, ende maect den mensche der eewegher verdoemenisse schuldich, ende werdt van God niet vergheuen, ten sy datmen syne sonde wter herten bekenne, beweene ende betere. Ghelyck ons dat sommege exempelen der heylegher scrift, in sonderheyt des heyleghen Apostels Pauli. Act .9. 22. 1. Tim .1. glienouch bewysen. Also twyfele Act. 9.22 ick niet, oft vele onder de Ouerheyt die den voornomden Hoste 1. Timo. 1 ter doot verordeelt hebben, duncken datse voor God syns bloedts ontschuldich syn, ende dat hy ten rechten om tweederly oorsaken sy ghebrandt. Ten eersten dat hy een Sacramentschender gheweest sy, ouermidts dat hy niet gheloofde, dat het Missebroodt doer de cracht van vyf worden daer ouer van // den mispriester ghesproken, Fol. 22r inden warachteghen Christum verandert werdt. Ten anderen, dat hy een oproermaker sy gheweest, den bedelaer Monick ') opentlick inde keercke van syn leeringhe straffende. Maer eylacen, sy sondeghen hier grootelicx inne, doer onwetenheyt, hope ick. Want Hoste, om de voorseyde stucken, is noch verachter des Sacraments Iesu Christi,

noch een oproerich seditieus mensche gheweest, maer heeft hier inne veel meer, na den wille des alderhoochsten ghelooft ende ghedaen. D'welcke ick hier voor my ghenomen hebbe tot een verbreydinghe des waerheyts, claerlick wt Gods wordt doer syn ghenade te wysen *). Op dat de ghene die doer onwetenheit dwalen,

tot de kennisse harer sonden ende beternisse ghebracht werden :

Ende voort an sick niet meer, om dusdaneghe oorsaken, doer t' vergieten des onnooselen blodts, tot haerder eewegher verdoemenisse,

besmetten ende ontreyneghen.

Angaende nu dat eerste stuck der beschuldinghe: so hope ick, dat Hoste inde gheuanghenisse, doer disputatien, met syne wedersprekers ghenouch bewesen heeft: dat hy het Sacrament Iesu

1) Bedelaer Monick, d. i. bedelmonnik.

2) Bewijzen.

Sluiten