Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol 22

Christi in syn recht ghebruyck gheensins heeft veracht, maer dat het veel ineer doer de Mispriesters, met hare valsche leere, leuen ende handelinghe // veracht ende gheschonden werdt.

Maer aenghesien dat wy wel weten, dat Hoste vanden Sacramente niet anders heeft gheuoelt dan wy in onse Christelicke Qhemeynte altydts na de heyleghe Scrift hebben gheleert ende ghehouden, so achte ick het tot synder ontschuldinghe ghenouch, dat ick hier een cleen handelinghe, van het Sacrament des Tafels Iesu Christi toe doe ende anhanghe. Daer wt men den grondt des twistes verstaen, ende de waerheyt van der loghenen, de vereeringhe des Sacraments vande onteeringhe, lichtelick sal connen onderscheyden. Allein bidde ick den Christelicke ') leser, dat hy sonder partyeicheyt des herten, met een dorsteghe liefde des waerheyts, dit lese, ende na Gods wordt proeue ende ordeele.

Q Een eenuoldeghe verclaringe vanden Sacramente des Nachtmaels Iesu Christi: vander Misse, ende Hoe dat wy vanden verstande der worden

het Sacra- Christi. Dit is myn lichaem.

ment des Voor al betuyghen wy, voor God ende syne Enghelen, dat wy

Nachtmaels dit Sacrament, gheensins verachten, als oft maer een ydel, bloodt, Christiniet ghemeyn teeken ende een buyckspyse ware: maer alst in de Gheverachten meynte oprechtelick na Gods wordt ghebruyckt werdt, houdent Fol. 23' wy h in grooter weerden: Ouermidts dat het van onsen Ileere ende meester Iesu Christo ingheset ende gheboden is, tot onsen grooten gheestelicken nutte ende profite. Want wy hier doer niet allein tot oprechte liefde, eendrachticheyt, oytmoedicheyt, ghedult, schuwen der afgoderie, belydenisse des naems Christi, afsteruen des olden mensche, ende allerley godsalicheyt, crachtelick vcrmaent ende verbonden werden: maer dat het aldermeeste is, werden oock onse conscientien, alsse om der sonde wille grootelicx verslaghen ende bedruckt in Christo rusten, hier doer buten maten seer ghetroost, doer de cracht des heyleghen Gheests versekert synde, dat wy doer d'eeneghe offerhande des lichaems ende bloedts Iesu Christi, ende een salichmakende Ghenieynschap met hem in syn heylich vleesch ende bloedt, so waerachtelick aller onser sonden vergheffenisse hebben, ende des eeweghen leuens eerfghenamen syn, als wy des Ileeren broodt eten ende synen beker dryncken. Waer doer wy tot een groote onwtsprekelicke blydtschap des herten, ende een viereghe dancksegghinghe tot God, beweecht werden. Dit mysterie

1) „Christelicke , waar wij „Christelicken'' zouden verwachten, komt meer voor. Zie fol. 26v, '28 ; beneden, blz. '220, 221.

Sluiten