Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stelick straffen der onboetueerdeghen, ende die eeneghe schadelicke Fol. 27' aerghernisse inde Ghemeynte anrechten. Hy sal oock God almachtich dancken van de groote weldaet, die hy an ons in synen lieuen sone, Iesu Christo bewesen heeft. Want Iesus Christus int' insetten des Nachtmaels, al dit ghedaen ende gheboden heeft te doene.

Ten derden salder inde Ghemeynte eenen suuerlicken ghedeckten disch wesen .1. Corinth .10. met broodt ende wijn. Want Christus niet sonder groote oorsaken, dit Sacrament, op een wyse des maeltydts ingheset heeft.

Ten laetsten, als nu de Ghemeynte wt Godes wordt gheleert,

vermaent ende ghetroost is, so sal de Dienaer des wordts, van des Heeren disch dat ghebroken broodt ende des Heeren beker tot eene crachteghe ghedachtenisse syns doodts, hen ordentlick wt *

deelen, te eten ende te drijncken, met eene claere ende troostelicke vercondinghe des lydens onses Heeren Iesu Christi.

Dese oprechte maniere des nachtmaels onses Heeren Iesu Christi,

hebben wij in onse Ghemeynte altydt (daer van wy God dancken) onderhouden. Ende connen daerom van niemandt eenichsins met rechte ghe-//scholden wesen: ouermidts dat met dese forme des Fol. 28r Nachtmaels, den grondt angaende, Christus selue, de Apostelen,

ende de oude Kercke na der Apostelen tyden, tot groote stichtinge der Ghemeynte, te vreden gheweest syn. Der welcker heylich ende seker exempel alle ghetrauwe dienaers Christi volghende,

connen niet dwalen: ende syn van Gods weghe schuldich de selue naer haer wterste vermoghen na te volghen, ende de Misse te verlaten, die so opentlick teghen dese rechte ende Christelicke forme des Nachtmaels strydet, ghelyck wy hier voort an, met corte worden anteekenen willen.

Ten eersten werdt de Misse menichmael in houcken, wynckelen (), De Misse ende huijscappellen, ter begheerte eens menschen sonder eenich strydt teghen t'samen roepen der ganscher Ghemeynte, niet sonder huerder groote de rechte forverachtinghe .1. Corinth .11 ghehouden. me des Nacht-

Ten anderen, als ist schoon datse somtydts wel int' midden der maels. Ghemeynte ghedaen werdt (ghelyck de Hooch Misse somense naemt l.Cor. 11. ghedaen schynt te wesen) so canse nochtans voor gheen Nachtmael ende Sacrament Iesu Christi bestaen ende gehouden werden. Want daerinne vele noodtsakelicke dinghen achterghelaten, // ende vele Fol. 28» supersticieusche in huere plaetse tot eene gruwelicke schendinge der heyligher insettinghe ons Heeren Iesu Christi, ghedaen syn.

Want ten eersten, so isser gheene maniere eens Christelicke maeltydts: ia achten die voer een onteeringe des Sacraments Iesu

1) Hetzelfde ongeveer als „houcken" (vergel. fol. 55 r). Ook beteekent „wjnckel" :

binnenkamer.

Sluiten