Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

achtich, ende den recht verstandeghen christenen, in het oprecht ghebruyck des Nachtmaels ') Iesu Christi, wtnemende seer troostich syn: maer leeren met alle oude Leeraers der kercken, het ghebruyck der heylegher Scrift inden handel aller Sacramenten volghende, datmen se op een Sacramentische maniere ende wyse van spreken, die van ons bouen verclaert is, verstaen sal, ende niet letterlick na der mispriesteren verstandt2), datse opde voorseyde worden Christi ghedicht hebben. Ende op dat niemandt duncke, dat wy dusdanich een letterlick verstandt der voorseyder worden Christi wt hertneckicheyt of menschelick vernuft, sonder groote oorsake wederspreken, so willen wy hier sommeghe redenen voort stellen ende anteekenen, daer doer niet alleen wy, maer oock alle godvruchteghe, die de sake recht ende onpartyelick insien, crachtelick ghedwonghen werden, dusdanich een letterlick verstandt te verwerpen: so verre men de waerheyt meer, dan de loghene plaetse gheuen wilt.

Fol. 33 ci Waerom men de worden Christi,

Dit is myn lichaem, niet letterlick verstaen mach.

Ten eersten, na dat alle donckere plaetsen der heylegher Scrift, doer andere claere oft ghelycke verstaen ende wtgheleyt moeten werden, ende dat ons nerghens in de heyleghe Scrift verboden werdt, de voorseyde worden wt te legghen: so moeten wy die so wel als alle andere donckere scriften wtlegghen. Ende ouermidts dat Christus Iesus dese worden tot de insettinghe eens Sacraments De letterlieke ghesproken heeft, so can de letterlicko wtlegghinghe der Priesteren wtleggiDghe niet bestaen, ouermidts datse teghen de nature aller Sacramenten is teghen de Van God in syn Ghemeinte inghestelt, strydet. Want de natuere natuere aller a]ier Sacramenten is, dat het wterlick Sacrament, weerck oft teeken Sacramenten. jn gyn eer8te natuere blyuende, den naem der Sacramentalicker verborghentheyt, om die te beter, om onser swackheyt wille, wt te drucken, ontfanghe: ghelyck men dat by d'exempelen aller Gene. 17. Sacramenten sien can. Want de besnydenisse werdt dat verbondt Exodi. 12 Gods ghenaemt. Genes .17. Dat Paeschlam den doerlydt des Heeren. 1. Cor. 10 Exodi .12 3). De steen Christus .1. Corinth .10. Den Doop, Fol. 33' een badt der wedergheboerte // Tit .3. ende int Paradys, een boom, de boom des leuendes, ende die ander, de boom des wetenschaps Gen. 2. van goet ende quaet. Genes .2.

Anghesien dan, dat het Nachtmael Iesu Christi een Sacrament

1) Verbeterd uit „Na- (op het einde van een regel) htmaels".

2) „Verstandt" (hier onzijdig gebruikt) beteekent : wijze van verstaan, opvatting.

3) Exodus XII: 11, naar de Vulgata: est enim Phase (id est transitus) Domini.

Sluiten