Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soudense nu voel vande worden des kelcks spreken, so soude een yeder man dan lichtelick tot het verstandt der worden Christi, dit is myn lichaem, rnoghen connnen. Datse namelick niet eyghentlick na de letter, inaer op de Sacramentische wyse, ghelyck de worden des bekers, verstaen moeten wesen. Daer om teghen het letterück verstant der worden, dit is myn lichaem, sullen wy altydcs,

voor werpen, dat Christus den Cop syn bloedt naemt, ende het niewe Testament in syn bloedt.

Voorder, dese letterlicke wtlegginghe der Mispriesteren, strydt De letterlicke opentlick teghen den artykel des ') menschwerdinghe Christi, ende wtlegginghe syns liohaems ware natuere. is teghen de

1 Want de heyleghe Scrift leert ons hier van, datter niet meer natuere des dan een lichaem Christi is. lichaems

2 Ende datte wt den sade Dauids na den vleessche. Rom.1. 2. Tim.2. Christi.

3 D'welck noyt op eenen tydt, meer dan op een plaetse ghesien Rom. 1. is ghe-//weest, ende is van de een plaotse tot de andere ghegaen Fol. 40r ende ghecommen.

4 Is oock altydt teghen wordich, synde vande ooghen ende handen der menschen sienelick ende tastelick gheweest, oock na syne verrisenisse. Ende alsmen vande waerheyt syns lichaems eenichsins Marei. 16. ghetwyfelt heeft, so heeft hy sick op het ordeel der wtwendeghen

sinnen des ghesichtes ende gheuoelens beroepen. Luce .24. Ioann .20. Luc. 24.

5 Is maer eens gheoffert. Hebr .7 . 10. Ioan. 20.

6 Ende na de verrysenisse can syn bloedt niet meer vanden Hebr. 7.10 lichaeme verscheyden wesen. Roman .6. Rom. 6.

Alle dese ende derghelycke conditiën des lichaems Christi connen niet met dat letterlick verstandt (dat natuerelick het broot in het waerachtich lichaem Christi soude verandert werden) bestaen.

1 Want also soude do eeneghe Christus daghelicxs so veel dusent lichamen hebben, als de Mispriesters willen.

2 De welcke lichamen niet wt den sade Dauids, maer wt het broodt ende wyn haer afcoinste hebben souden.

3 Ende souden op eenen tydt, in menich dusent plaetsen wesen sonder eenich toecommen oft wechgacn.

4 Souden oock ontsichtbaer 2) ende ontastelick syn, gheen ghestaltenisse van groot-//heyt oft cleenicheyt hebbende. Fol. 40'

5 De welcke oock ghebroken ende gheoffert souden hebben gheweest in het eerste Auentmael, ende souden noch daghelicxs ghebroken werden. Want daer staet ghescreuen. Dit is myn lichaem,

dat voor v ghebroken is, myn bloedt dat voor v verghoten is.

1) Lees: der.

2) Lees : onsichtbaer. Zie fol. 40 v; beneden, blz. 240.

Sluiten