Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den tempel ghedreuen. Math .21, Ioann ,2, De yalsche maect Mat. 21. vanden tempel een coophuys, ende seght syne coopliden toe dat Ioan. 2 eewich leuen.

28 De waere, inde weerelt aerm. 2 Corinth .8, heeft niet ghehadt 2. Cor. 8. daer hy syn hooft nederlegghen soude, Math .8. De valsche werdt Mat. 8. met alle costelickheyt behanghen, ende woent in vergulde huysen.

29 De waere Christus roept tot sick alle beetueerdeghen souder ghelt: Math .11, Ioann 4,7. Esai ,55, De valsche wilt niemandt Mat. 11. ontfanghen sonder geit: ende die daer brijnght, is willecomme, hoe Ioan.4.7 boos hy oock sy. Esa. 55.

30 De waere Christus, is inden haet der Priesteren gheweest,

ouermits dat hy haer ghiericheyt, schandelick ghewiu ende haer Mat. 23. andere sonden openbaerde ende strafte1). Math .23, Luce ,11,16, Luc. 11.16 De valsche is den priesteren der Roomscer kercke seer anghenaem,

ende vechten 2) voor hem als voor haer eyghen leuen, ouermits dat hy hen groot ghewin brynght, ende alle haer sonden verswyght ende bedect.

31 De waere is eens van Iuda heymelick //den priesteren vercocht. FoJ.46' Math .26. De valsche werdt nu daghelicxs vanden priesterren Mat. 26. opentlick den volcke vercocht.

32 De waere is noyt van den Priesteren in gheuanckenisse besloten gheweest, De valsche werdt ouer al vanden synen seer nauwe in siluere cijborijen, steenehuyskens met ysere doren besloten.

33 Dewaere, vanden Ioeden gheuanghen ende ghebonden synde,

was eerst tot Annam, daer na tot Caipham ende ten laetsten tot Mat. 26.27. Pylatum gheleyt. Math .22 3). 27. De valsche werdt niet ghebonden,

ende is noyt in Annas Cayphas ende Pilatus huys gheweest.

34. De waere, is altydt maer in een plaetse, na syn menschelicke natuere gheweest, so dat hy in Annas huys synde, was t'samen in Cayphas huys niet: ende vanden dooden opghestaen, was in het graf Mar, 16. niet. Mare .16. De valsche is t'samen op eenen tydt, in ontallicke vele plaetsen, ende (als sommeglie segghen) is syn lichaem ouer al,

oock inde helle ende in alle grasen 4) der aerde.

35 De waere Christus is op t'hout des cruycen ghehanghen. Mat. 27. Math .27. 1. Petr .2. ende vanden cruyce op den auent des seluen 1. Pet. 2. daechs ghedaen synde, is niet meer opghehanghen gheweest. De valsche roert gheen houdt an, // maer hanght een weenich tydts Fol.46" tusschen der mispriesteren vynghers ouer haer hooft5): ende werdt oock in sommighe landen, nacht ende dach tot anbidijnghe ouer den autaer ghehanghen.

1) Strafte, tl. i. berispte. 2) NI. de priesters. 3) Lees : 26.

4) „Gras" of „graze" is eene vlaktemaat. „In alle grasen der aerde" wil zeg¬

gen : in alle windstreken. 5) NI. bij de elevatie in de mis.

Sluiten