Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerscht juist ten aanzien van dit laatste punt eenige verwarring. Er schijnen geheel overeenkomstige exemplaren te bestaan, waarop een andere naam als die van den drukker wordt aangegeven '). Verder zijn er uitgaven bekend van 1593 2) en van 1611 3). Al deze Nederlandsche uitgaven bevatten aan het slot de „Troostelicke Sendbrieven". Die brieven ontbreken echter in de Fransche vertaling, bezorgd door niemand minder dan Guido de Bres 4). Dat de vermaarde

exemplaar ontbreken 2 Maden, nl. quat. A, bl. i en 5. De aanteekeningen op den rand in deze uitgave vertonnen in de Bijbelteksten kleine verschillen met die in de hierachter herdrukte uitgave.

1) In de Bibliographie des martyrologes wordt hieromtrent gezegd (T. I, p. 126): On connait de cette édition des exemplaires avec 1'adresse: Anvers, Math.Mesens, et d'autres avec 1'adresse: Anvers, Nic. Soolinans. 11 serait difficile de déterminer quel en est le véritable imprimeur. Voici 1'adresse de 1'édition de Soolmans: T'Hantvverpen // By Niclaes Soolmans, op onser Vrouwen ƒ Kercliof, inden gulden, Leeu: Int // Iaer, M.D.LXXXJJ. /ƒ Elle est précédée de la marqué typogr. de Soolmans que voici: [Een gekroonde leeuw, vasthoudende eene zuil waarop staat : Ingenio svpebatvr],

2) Historie ende ghe-'schiedeninse van de verrader-Hl'jcke ghevangltenisse der vromer ende // godtsaliglier Mannen, Chvistophori Fabritij, IHe-'jtuier des Godtlijeken woordts binnen Antwerpen, ende // Oliverij Bockij, Professeur der Latijnsclier sprake, in de j hooge ende vermoerde Schole van Hegdelbergh : waer van den eenen tot een sieckelijcke ende ellendige verlossinye gheeomen, ende den anderen wreedelijck vermoordt, // ende ten vgere opgheoffert is. // Nu anderwerf verbetert ende vermeerdert. // Matth. V. // ... [VignetJ Ghedruckt T'Haerlem by Gillis Rooinan : Ij Ende men vindtse te coope t'Amstelredam, by // Cornelis Claesz. woonende op't Water, by de oude // Brugghe, in 't Sehrijfboeck. I59H. // Formaat . in-N". Aantal bladzijden, met inbegrip van het voorwerk: 24^, genummerd. Letter : gothiek. Met aanteekeningen op den rand. — Aldus beschreven in de Bibliographie des martyrologes, T. I, p. 12!) s. Een exemplaar is in het bezit van dr. L. A. van Langeraad te Lekkerkerk.

3) Historie ende gheschicdenisse van de verradelijcke ghevangltenisse der vroomcr eiule Godtzaliger mannen, Christophori Fabritij, Dienaer des Godtlijcken woordts binnen Antwerpen : ende Olivier Bockij, I'rofcsseur der Latijnscher sprake, inde hooghe ende vermaerde Schoole van Hegdelbergh. Waer van den eenen tot een sie -kelijcke ende ellendighe verlossinghe ghecomen, ende den anderen wredelijck vermoort ende ten viere opijheoffert is. Nu anderwerf verbetert ende vermeerdert

Matthei 5 [Vignet] Tot Amstelredam. Ggedruckt by lan Evertsz. Cloppen-

burch, woonende op 't Water inden vergulden Bybel. Anno 1011. — Formaat: in-8'. Aantal bladzijden, met inbegrip van het voorwerk: 25i>, genummerd. Letter: gothiek. — Aldus beschreven in de Bibliographie des martyrologes, T. I, p. 131 s* Een exemplaar berust in do bibliotheek der stad Antwerpen.

4) Histoire // notable de la trahison et // emprisonnement de deux bons et fideles II personnages en la ville d'Anuers: c'est // assauoir, de Christophle Fabri Ministre de la parole de Dieu en ladite ville, et // d'Oliuier Bouck Professeur en la langue //

Sluiten