Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de ghe- Folio 1.

uanghenisse Christophorj Fabritij ende Oliuerij Bockij.

WjMgpflNt Iaer on3 Heeren duysent vijfhondert drie ende tsestich Mar"

||3 kM ontrent de maent October, was binnen der stadt van Ant- (jheneynst-

^3 werpen een vrouwe der Iesuitscer secte, ghenaemt langhe heyt.

■Bl. Margriete bonetvercoopster van haer hanteringe. Dese begheert

„, ° , , ji-i\ i. met eenen ge-

vrouwe hadde groote begeerte (maer geueynsdelick) om met eenen leerden ma®

geleerden man te handelen ende te spreken, om ondersceyt te te «preken, hebbene (also sy seyde) tusschen de valsche ende warachtighe Eendienaer religie ende leere. Om deser oorsaken wille is een Dienaer des woordts met noch eenen Godvreesenden ende gheloouigen man tot me

haer gegaen. De welcke daer comende hebben eenen Pape by haer a Joan. 1. 5. gheuonden, waer deur een tsamensprekinghe tusscen beyde gheresen loan. 3.19. is, maer daer en wert niet wtgherecht. a Want de duysternisse en 2. Cor. 6.14 conde met den // lichte niet ouercomen'), so dat dese voorge- Fol. 2 naemde vrouwe ghebleuen is, gelijo sy te voren was. Maer ontrent een half iaer daer na, inden Iare M. D. vier ende tsestich voor Pinxter, so gheueynsde haer2) wederom dese voornoemde Margriete een begeerte te hebben tot der waerheyt, ende dat om een verraderie aen te stellen, dwelck sy langhe in haer herte ghedraghen hadde, waer toe sy oock van Papen, Monicken ende Iesuiten ghesuborneert ende wtgemaect3) was. So heeft sy dan eyndelick Sy was vvt haer verraderie aldus wt gherecht. Ontrent den voornoemden tijt ghemaectom heeft sy met eenen liefhebber der waerheyt gesproken, voor welcken te verraden, sy haer gheliet4), de Paepsce kercke te willen verlaten, so verre men haer bewese door eenen geleerden man, dat de selue kercke valsch,

1) „Ouercomen" is hetzelfde als het hedendaagsche „overeenkomen".

2) De schrijver gebruikt hier een wederkeerend werkwoord „hem gheueynsen",

in de beteekenis van „veinzen".

3) Men had haar deze taak opgelegd, haar daartoe onderricht. Kilianus, Etymologicvm tertonicae linyvae, p. 825: wt-maecken. j. toe-maecken. Subornare, clèm submittere. — Guido de Bres vertaalt: incitee.

4) Sy haer gheliet, d. i. zy nam den schyn aan.

Sluiten