Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermaent te sine, so wel tot haren huyse, als aen haer craem, tot

dat sy na haer begeerte in een predicatie ofte vermaninghe (die hoort de

daer heymelick ende secretelic inder Gemeynte Christi om der prediCatiel)

vreese eude vreden wille geschiede) gebrocht was op des Sacraments Fabritijinde

dach (somen die naemt) den eersten Iunij: al waer de voorseyde Ghemeynte.

Fabri-//tius de predicatie gedaen heeft, handelende van het waracli- Fol. 5

tich gebruyc des Nachtmaels, ghelijc het van onsen Ileere Christo

Iesu inghestelt, vanden Apostelen gebruyct, ende menich hondert

iaren daer na in de Christelicke kercke onderhouden is gheweest.

Nae de predicatie werde die voorseyde Margriete gevraecht, hoe

dattet haer beuiel. Sy antwoorde redelick, maer moeste noch breeder

met Cristoffel daer van spreken, om hem deene ende dandere te

vraghen. Wt welcker oorsaecken wille is de voorgenoemde Chris-

toffel ten diueerscen stonden by haer gecomen: maer sy (willende

meer dan een verraden) begeerde met noch eenen geleerden man

te spreken. Fabritius kennisse hebbende met eenen seer geleerden

ende God vreesenden man, ghenaemt Oliuerius Bockius, van Aelst Oliuerius

in vlaenderen glieboren, Proifesseur der Latijnscher spraken inde Bockius.

vermaerde vrome schole 2) van Heydelberch, in des Palsgrauen landt,

die corts te voren herwaerts ouer gecomen was om seker sijnder

affeyren ende saken wille, heeft den seluen by Margiete gebrocht, Oliuerius

den welcken sy ghehoort hebbende begeerde meer met hem te '

spreken, maer ten was doen ter tijt so niet ghelegen. Daer na

heeft sy ooc begheert ende ghebeden, datmen met haren // Pas- Fol. 6

toor genaemt heer Simon soude willen spreken, om also van beyde H. Symon

sijden onderrecht te werden ende onderscheyt te hooren, vastelick van

belouende haer te houden aen de syde der ghener die sijn gelooue

alderbest met Gods woort bewisen soude, ende inder waerheyt ver-

sekerende dat noch van haer noch van haers Pastoors wegen eenich

perijckel oft swaricheyt soude comen. Och (seyde sy) oft sulcx

deur my quame •*), waer soude ic my wenden, waer soude ick my

keeren? Ten soude nemmermeer van mijn herte gaen, ende ick

en soude nemmermeer gherust sijn. Om dese ende meer andere Disputatie

haer claghelicke woorden ende lamentatien heeft Faber beweecht vant ^^ht-^

geweest op eenen sekeren dach ontrent den sesten Iunij in het p^r;t;nm en.

bywesen van Margriete ende haren man, met den Pastoor te han- ,je gymon.

delen, den welcken hy vele ende diuersce scriften wt den ouden

ende nieuwen Testamente voorgehouden heeft, waer op den Pastoor

niet vele wetende te antwoorden, heeft hem beroepen op de oude

vaders ende leeraers der kercken, met de welcke hy sijn leere

1) Verbeterd uit „ptedicatie". 2) Verbeterd uit „schole".

3) Verbeterd uit „quawe".

VIII. 20

Sluiten