Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die hen verwonderden ende vraechden, waerom dat men sulcke frissche, schoone, ende treffelicke mannen van aensien geuanghen Degheuan- hadde. I)e Serganten ') beureest sijnde, spraken tot den volcke dat kenlotden6 8^' a^8 fluae^oen(^er8 gheuanghen waren, waer op de gheuanghene volcke. om ^en tontsculdigen geantwoort hebben, dat het om geen quaet noch schelmerie, maer voor die waerheyt ende gherechticheyt gheschiet was. Ende sy aldus vele tot den volcke sprekende ende verFol. 15 manende, in sonderheyt Oliuerius, met grooter // verwonderinghe des volcx, om haerder ghëleertheyt, welsprekenheyt ende vrymoedicheyt, zijn eyndelinghe gecomen tot in den steen, al daer sy in stricken ende banden ghesedt zijn.

Fabritius Des anderen daechs is Christoffel op de pijnbanck geworpen, daer

nicht'^16^" seer wreedelic eflde tyrannelick gepinicht is geweest, ia soe onmenschelick, dat hy nauwe binnen dry oft vier vren tot hem seluen ghecomen en is, hoe wel dat men daer toe by den viere alle hulpe ende neersticheyt dede: waer van hy oock de litteeckenen in sinen liue tot sijnder doot ende op offeringhe toe ghedraghen heeft. Op de pijnbanck hebben sy hem vele geuraecht van sinen persoon, Hy hadde te ampt, handelinghe, ende oft hy een huysvrouwe hadde. Waer op Brugghe een hy gheantwoort heeft dat hi een Carmeliter moninck gheweest moninc ghe- hadde binnen der stadt van Brugge zjjns vaders lant, ende nv deur vveest. des Heeren ghenade een Leeraer oft Predicant der Christelicker c Gen. 2. 24 gemeynten was gheworden: oock dat hy na de c instellinghe Gods Matt. 19.5 ende d leere Pauli een huysvrouwe getrout hadde. Ten anderen d 1. Cor. 7.2 hebben sy hem seer geuraecht na ettelicke persoonen, sonderlinge na de Dienaren der Gemeynte Cristi sine medehelpers, waer op hy wijslick ende discretelick, maer nochtans warachtelick deur fol. 16 des Heeren ghe-//nade gheantwoort heeft, die sijn tonge ende mout bewaert ende gheregeert heeft, so dat nicmant deur sijn confessie ende bekentenisse in eenigen noot, perijckel, oft swaricheyt ghecomen is. Yoorts was hy geuraecht, oft hy niet en wilde goeden raet van gheleerde ende goede mannen hooren ende volgen. "VVaer op hy antwoorde dat hy gheenen goeden raet en wilde verwerpen, maer hem geerne daer onder geuen ende submitteren.

Hi wert be- Wt dese sine antwoorde hebben sommige heeren die het onderfaemt -)van soeck ende examinatie deden met meer anderen, als papen, monicken, ende af- en<^e Ie8Uj':en onder tvolck ghesaeyt, dat hy sijn gelooue versaect vvijckinghe. hadde, ende wederom in sijn clooster begheerde te gaen, om de verlaten religie, metter cappe aen te nemen. Dit gheruchte spreyde

„Serganten'' (hetzellde als „sergeanten") zijn gerechtsdienaren. Zie Kilianus, Etymologicvm, p. 584. Guido de Bres heeft: sergens.

2) Befaemt, d.i. beticht, als schuldig gedoodverfd. Kilianus: ditfamatus.

Sluiten