Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hulpe gebreken, dat weet ick wel. Hier en is nyemant by my, die my eenich bystant oft hulpe wilt doen. Ende als ick eenen Chirurgijn begheere, ende daerom roepe, so mach my dit niet ghebeuren.

Maer al ist dat smenschen troost my begheeft, so trooste ic my nochtans in Gods ghenade, die my altoos by is, ende my niet verlaten sal. Hadde ick desen troost // niet, mijn herte verginge. Want Fol. 98 andersins ben ick nv seer weemoedich gheworden, ende tot tranen gheneghen. * Hier heeft my de Heere in het vier, als in de proeue x Sap. 3 7 gestelt, hopende na de lange proeue eenmael een fijn suyuer gout, zac^-13' 9 voor den Heere te verschinen. et' '

Doen hy aldus cranck ende qualick te passé was, so is hem deur Hi vvort gesommighe goede lieden ende geloouige persoonen wat wijns gheson- lastert ende den, welcken hi daghelicx met mate ghebruyct ende ghenomen heeft, tot versterckinghe ende verquickinge des lichaems, y ghelijck ,j00per8 oock Paulus sinen lieuen discipule ende sone in den Heere ghe- y Ï.Tim.5.23 raden heeft. Dit sommighe Wederdoopers siende, onder welcken hy doen ter tjjt gheleyt was, hebben hem daer van voor een wijnsuyper, ende dronckaert, vleesschelick ende werelts mensche (ghelijck sy tot lasteren ende schelden seere ghenegen sijn) a daghelicx aMatth.11.19 op Pharizeeusche wijse ghelastert ende ghescholden, ghediffameert ende befaemt ghemaect, ghelijck hy hem dies in sine brieuen be claecht. Met dese lasteringhe ende achterclap moeste den goeden man, bouen alle lasten sijnder banden, siecten ende smerten beswaert worden. "Wy verswijgen hier noch den grooten *> strijdt die b Rom. 7.16 hy tegen sijn eygen vleesch heeft gehadt, c eer hi dat conde met Gal. 5.17 den gheest ouerwinnen: waer inne hy sulcke swacheyt ende ver- c ®on1, scric-//kinge geuoelt heeft, sonderlinge in het beghinsel sijnder Fol. 99 gheuangenissen, dattet onwtsprekelijc is: so dat het vleesch geerne Hy heeft alle middelen ende wtvlu<*hten soude gesocht hebben, ten ware dat grooten strijt den Gheest daer teglien gestreden hadde, ende de genadige hant teghenzijn ^ Gods (d waer inne hi vast ende onbeweechlick besloten was) won- JpIoan^O ^8 derbaerlick bouen natueren hem bewaert: gelijc hy dat selue opent- 2. Tim. 2.19 lick ende vrymoedelick bekent in eenen brief aen een Dienaer des woorts, een van sijn lieue medearbeyders ghescreuen, den welcken wy ten opsiene van dien hier by stellen sullen.

Ghenade ende vrede van God den hemelschen Vader, in de cracht des heylighen Gheests, tot versterckinghe ws ghemoets deur Iesum Christum. Amen.

ICk en can, lieue ende weerde Broeder, de vreucht mijns herten met woorden niet ghenoech verclaren, welcken ick ontfangen naerdes hebbe, deur de troostinghe ws briefs, in sonderheyt, om datse van woorts.

VIII. 23

Sluiten