Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat my volstandicheyt mach werden ghegheuen tot den eynde toe,

om Gods heylige waerheyt te beliden: op dat ick in desen minen voorgeleyden strijdt niet beswjjcke. Ick hope dat my de Heere, 1 die 1. Rom. 8. 30 my tot dit liden gheroepen ende afghesondert heeft, niet en sal 1-Pet-2.21 laten faelgeren '). Daerom sal ick niet op my (die doch een arm, m xer. 9.22 swack mensche ende ellendich sondaer ben) m maer inden Heere, // 23.

ende sine onuerwinnelicke macht roemen, ende alle mijn betrouwen Fol. 102 stellen: wel versekert sjjnde, 11 dattet beter is op den Heere te nPsal. 118.8. betrouwen, dan in Princen oft eenighen mensche, in de welcke 9, ende 146.3 gheene salicheyt en is. Ic hebbe ooc Gods beloften voor my, o die o Psal. 51. 6 warachtich is, ende niet en liecht: P welcke my toeseyt dat ick I°an' 3.33, sijn kint ben, ende hy mijn Vader: q dat ick ben een mede erf- ^^*34' gename met Christo Iesu in dat eewighe leuen, ia dat ick aldus p fi0m. 8.15. salich ben. 2) > als die lide om der gerechticheyt. In summa lieue 16.17. Broeder hier mede trooste ick my, ende werde versterct: ooc neer- Gal. 4. 6 stelick aen merckende, niet alleen wat my toecoemt, maer veel meer hoe grootelick de name des Heeren deur mine volstandicheyt r Matth. 5.10 ende doot gepresen, ende hoe menich swack mensche inden ghe- l.Pet. 4.14 looue ghesterct sal werden, ende die noch van Christo niet gehoort hebben, salt moghen wesen een middele om verlicht te werden:

iae die boose vrouwe (welcke God haer verraderie vergheuen wille)

mochte noch wel daer deur bekeert werden met ontallicke andere.

Want soe van Christo betuycht is, s ist dat een coren graen in s Ioan. 12.24 der aerden vallende versterft, so salt vele vruchten voortbrenghen. 1-Cor. 15.36 De verradighe Pape sal noch den vyanden Christi tot schande ende spot werden: ia een doot // ende nederlaghe. Want daer mede si Fol. 103 meynen Christum wt te roeyen, ende sijn heylich woort wech te nemen ende verdonckeren, verderuen sy hen seluen, ende daer mede tlud. 16. 30. (teghen haerlieder danck, 3) groeyt de kercke Christi, ende de Anti- 31 christsche gaet tondere, alsoe uwer liefden wel ende Christelick scrijft met den t doot Sampsonis gebeurt te sine: v ia wantse teghen 2. Th. 2.8 het Lam striden, dat op den throon sidt, dwelck hen te machtich y Sap. 3.3, is, * so worden sy deur het sweert sijns monts verslaghen. en^e *>•

Ic sal wel y voor smenschen oogen schijnen te vergane, als oft * j?' ^ mijn eynde oneerlic ware ende vol benautheyts: * maer mijn b Esa. 2.19 leuen ende siele sjjn in den handen Gods, ende sal heerlick Osee 10.8 blincken voor Gode in sine eewighe woonstede, daer sy sullen on- -^P0, ® eerlick worden, ia so benaut, a dat sy sullen huylen van benautheyt des gheests, b ende de doot soecken, maer niet vinden. Laet dan

1) Gallicisme (faillir). — Faelgeren, d.i. het onderspit delven. Vergel. boven,

blz. .'<30, aant. 1.

2) Men zou liier eene komma verwacht hebben.

3) In plaats van eene komma behoorde hier een sluithaakje te staan.

Sluiten