Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

conscientie my verdoemende, God is meerder dan mijn conscientie, sMatt. 11. die ghenade gheeft. Ten rechten dan seyt Christus: s mijn iock is 50x)

soete, ende mijn last is licht. 1 Can daer dan yet sijn, dat ons van 5 &6

Gods liefde scheyden mach? Och oft dit van allen menschen wel bedocht ware. Hoe souden sy tot Christum loopen ? v hoe // hoe 2) Fol. 106 souden sy dorsten na de gerechticheyt ? wat een verquickinghe soude hen ghebeuren? hoe soude Sathans rijcke veruallen? * iae xMatt. 11.22 hoe souden wy ter bruyloft ende ten auontmale Christi loopen ^uc> 18 sonder eeniglie excuse ? dan waert goet een Dienaer Christi te sine:

dan waert roepen der Predicanten wel ghehoort3). Och wat een bliden arbeyt, daer tvolc van selfs Christo soude toe loopen? maer eylacen het moet al besweet, besuert, ende bebloet werden. Lieue Broeder staet vroom 4): ende vermaent die mededienaren, dat sy deur desen swaren: ia dicwils onprofitelicken arbeyt niet en verflauwen, noch deur dese mine banden, y "Want ghy en dient den y Gal. 1.10 menschen niet. Maer Gode in Christo Iesu. Gaet al sterck ende vroom wt, ia onuersaecht: 1 predict, leert, vermaent troost, straft: z 2. Tim. 4. 2 aensiet gheen menschen, rijck noch arm, oudt noch ionck, vrouwe noch man: a laet uwen voys als eene basuyne gheluyt gheuen. So a Ezech. 33.3 men uwer liefden niet en hoort, alsoot (eylaes) met velen gebeurt,

b wetet dat ghy uwe sielen hebt ghewonnen, c ende uwen loon bldem. 33.10 wert onwtsprekelick. Aensiet alleene wiens Dienaers ghy sijt. Ick ^atth. 5. 12 vermane uwer liefden wt mine banden (my is dicmaels mijnder • e • • slapheyt leet) op dat ick oock als een ghetrouwe Dienaer Christi Iesu aen V. L.5) minen dienst be-//uestige. d Is God met v, wie Fol. 107 sal V. L. deyren? e en vreest noch en ontsiet dan gheen men- d Rom. 8. 31 schen, maer vreest alleene God den Heere, wiens Dienaers ende e Matt'10- 28 legaten ghy zijt: f ende werdet lichten om te lichten in een fpj^i 2^15^16 duystere plaetse. Nemet my toch ten besten af lieue Broeder mijn stout scrijuen: liefde dwingt my daer toe. Ende al is desen brief ongheschict, ick scrijue nochtans sulex als den gheest des Heeren my in geeft. Ic beuele mi uwe goede gebeden tot God.

Mijns haluen en weet ick niet sonderlincx te scrijuen. Ic hebbet den Heere al op ghegeuen, doot ende leuen: g Ick ben sine, hy g Rom. 14.8 doe met my sine goede geliefte. So Y. L. my eenighen dienst doen wilt, doetse doch aen mine lieue huysvrouwe, ende tis my ghedaen.

Ick beueelse v, ende gheefse v gantsch ouer, met een groete aen allede 6) ghemeenten, B. ende 8. Lieue Frater scrijft doch noch een-

1) Lees: Matt. 11.30. 2) Dit tweede „hoe" is overtollig.

3) Dan zouden de predikanten niet tevergeefs de menschen opwekken om

Christus aan te hangen.

4) Staet vroom, d. i. houd wakker stand.

5) V. L., d.». uwer liefden. 6) Zóó staat er (in één woord).

Sluiten