Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welcke van dat sy hem saghen hebben grootelicx verwondert geweest van die groote ende onghewoonlieke vrolicheyt sijns aenschijns, ende vraechden hem waerom hy so blidelick sach. Hi heeft hen geantwoort seggende, g om dat mine verlossinghe na by g Mat. 24.33 is, ende haest van hier sal vertreeken ') h om met Christo te leuen Marc-13.28 inder eewicheyt. De monicken spraken, daer wilden wy oock wel sijn. Hy sprack tot hen, i ghy moest eerst voor al uwe afgoderien iGall.5.21 ende superstitiën, ongherechticheyt ende alle gheueynstheyt met de cappe wtdoen ende verlaten. Daer na heeft2) hise // met Gods Fol. 158 woort goede onderwisinghe ende vermaninghe neerstelick ghegheuen. De Carmelijten sijn eyndelinge met grooter droefheyt ende weemoedicheyt van hem ghescheyden, grootelicx verwondert sijnde van sine vroemheyt, stantuasticheyt ende vrymoedicheyt.

Saehternoens ontrent ten drie vren wert hem een schoon hemde ghedraghen na de ghewoonlicke costuyme des landts, daer mede hy sine offerhande doen soude. Als hy dat aenghedaen liadde, Hy bereyt began hy hem seluen totter doot te bereydene, sijn cleederen '1Rm ter doot. vaghende 3), sijn coussen nestelende 4), sijn hayr ondc baert kemmende, summa sijn aensicht tot vrolicheyt stellende, ghelijck oft hy ter bruyloft oft maeltijt soude ghegaen hebben. Hy badt den Steenwaerder dat hy hem eenen barbier consenteren wilde, om sijn hayr ende baert te doen corten: maer dat en wert hem niet toeghelaten. k 2 Tim 46

Daer na heeft hy eenen Christelicken Broedere die by hem ghe- 7 5).

comen was, by der hant ghenomen ende ghecust seggende: k Lieue 2. Pet. 1. 14 Broeder de vre mijnder ouerleueringe naect ende ten 6) tijt mijnder een

scheydinghe is na by. Dus neme ick aen v minen laetsten oorlof in Christelick dit leuen. Ick dancke v met allen den broeders ende susters wt den broeder.

gront mijns herten voor alle bystan-//dicheyt, hulpe, troost ende Fol. 159 dienst my ghedaen in mine banden. Groet my de selue met eenen vriendelicken ende heylighen cusse, biddende dat sy volherden in alle het ghene dat ick hen wt den woorde Gods gheleert ende j 2 Cor 1 23 vercondicht hebbe. 1 Want ick betuyghe voor God ende sinen 2. Tim. 1.4 Enghelen op mijnder siele, m dat ick hen gheen fabulen, noch ml.Cor. 1.17 erreuren oft ketterien, noch leeringhen van menschen, maer dat reyne ende suyuer woort Gods, also dat vanden Propheten, Christo 2 Th 5 ende sijn Apostelen, der werelt gheopenbaert ende naghelaten is, 2. Pet. 1.16

1) Het woordje „ic" is verzwegen.

2) Een drietal letters (11a „h"), door een gaatje in het papier in het Leuvensclie exemplaar weggevallen, konden hier uit het exemplaar der „Bibliothe:a Thysiana"

aangevuld worden. Vergel. beneden, blz. 384. ;i) Reinigende schoonmakende.

4) „Nestelen" beteekent: met strikken vastmaken.

5) Lees : 2. Tim. 4.6. 7, 6) Lees : den.

Sluiten