Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i ende in die wterste duysternissen gheworpen werden, k Ancxst i Matt. 8.12 ende benautheyt sal v omuanghen, wanneer ghy sult moeten ver- ende 13.42, schijnen voor het aenschijn des stranghen rechters, die uwe onghe- eDje j. rechtighe oordeelen tot uwer schandcn ende punitie reformeren ') en(]e 25' 39' sal. 1 Een hart onbarmhertich ende onghenadich oordeel sal v ghe- Luc. 13.28 schieden, daer mede ghy den onnooselen verdruct ende veroordeelt kEsd. s)2.19 hebt. Daerom wee v, wee v, m 0 ghy mannen des bloets, die in het bloet der heylighen beschuldicht sijt, n wee v, wiens voeten lu<; 23 29 rasch sijn om bloet te storten. 0 Wee v, wiens handen ende Apo. 6.16, vingheren vanden bloede druypen. p Want God sal eenmael tbloet ende 9.16 sjjnder heylighen wreken, ende sinen thoorne sal eenmael ouer den 2 ^

bloedtuerghieters ontsteken werden. Ten sal henlieden (hoe wel m psaj 5 7 sy nv daer mede spotten ende lachen) tot lachen ende spotten niet n Prou. 1.16 vergaen. Waer om wy v hertgrondelick bidden ende vermanen 0 ^S(^-5' 59.7 ghy Coninghen, heeren ende rechteren der aerden q (ten sy dat % 1& 15 ghy eewelick vergaen wilt,2) dat ghi niet langher de waerheyt p p8gai 79' veruolghet, ende den Christenen moordet: maer dat ghy v bekeert Apo. 6.10. tot den leuenden God, ende Christum sinen ghesalfden, teghen den 15-16.17, Fol. 192 welcken ghy altijts ghesteken//ende raedt ghehouden hebt. r Want 6Ip^j ^2 ^12 r Apoc. 13.7, ist dat ghy teghen den Lamme, ende sinen II.3) strijden wilt, so 1 sa • ■ Dariel7''l moe* eewelick vergaen, ende als de Heere wt den hemel vers Matt 25" 42 sc^Ünen sa^> s ten eewighen viere met den duyuel ende sinen

t Sap. 5.1 enghelen veroordeelt werden, t Maer die ghene die ghy veruolcht, verdruct ende vermoort hebt, sullen vrymoedich teghen v staen, ende beschuldighen in het gerechte Gods, ende aenschijn des Lams. Die ghy hier bespot ende veracht hebt, v sullen by den Lamme op den berch Syon ende * in dat nieuwe Hierusalem triumpheren. v Apo. 14.1 y Maer ghy sult weenen ende huylen, siende de grouwelicke end^lVlo wrae°ke ouer v doen sal. In dien daghe en sullen v noch

y Apo 18 9 ^ausen) noch Cardinalen, noch Bisschoppen, noch Monicken, noch 11. Placcaten van Keysers ende Coninghen (daer mede v nv de Inqui¬

siteurs ende monicken willen verschoonen ende ontschuldighen) niet connen verantwoorden oft garanderen. Neemt doch dit ter herten, z Paal. 2.12 0 ghy Coninghen, heeren, ende rechters der aerden: 1 cust den Sone, ende ontfangt sine leeringhe, op dat sinen toorne niet onta Es. 1 16 ^ken werde, ende ghy eewelick vanden wech vergaet 4). Bidt bGene.4.9.10. den Heere, a dat uwe handen ghesuyuert werden vanden bloede Heb. 12. 24 der heylighen Gods, b twelcke ouer v wraecke roept. //

1) Herzien. 2) Hier zou een sluithaakje behooren te staan.

3) „Teghen den Lamme, ende sinen H." wil zeggen : tegen het Lam (Openb.

XIII: 8) en zijnen Heer.

4) De schrijver gebruikt woorden van Ps. 11:12. Zie boven, blz. 375, aant. 3.

5) Lees (in de bijbelteksten op den rand): Esa.

Sluiten