Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te pretenderen, dan dat de kennis-se haerer saken in handen

ghenomen, ende haer leeringhe ende leuen by verstandige ende

niet suspecte Iugen (alle affectien buyten ghesloten) gheexami-

neert werde nae d'oprechte ende suyuer woord Gods: waer

inne men claerlick beuinden sou-//de, hoe verre sy Supplian- Fol.201

ten vcrscheyden zijn van alle heresie, oproer ende seditie: ten

ware datmen voer hereticquen ende seditieusen houden ivilde,

de ghene die hen de Scriften in alles onderworpen, houdende

de selue voer de eenighe ende infaillible reghel des waerheyts.

Want wat haer vyanden ter contrarie pretenderen, soe sal-

men nochtans beuinden, dat sy Supplyanten om gheene andere

saken ter werelt ghehaet, gheblameert ende veruolcht werden,

dan om dat sy b Iesum Christum houden voor haren eenighen b 1. Tim. 2.5

Heere, Salichmakcr, Aduocaet ende Middelaer, ende sine lee-

i 77 loan.4.25

ringe (als wesende ghenoechsaem ter salicheyt) alleene aen- en(ic 20.31

hanghen. Also dat men in haer ghelooue niet een artijckel l.loan.2.1.

bruinden sal, contrariende den ivoorde Gods, oft oock discor-

derende met der primitiue heylighe kercke, ofte determinatien pg°nn^m^nNl*

der vier eerster authentiicke Conciliën, also tblijct wt haer- stanti nopoii-

lieder confessie ende belidenisse des gheloofs hier mede ander-

werf ouer ghegheuen: de welcke sy Supplianten na de Scriften cedonense.

simpelick beworpen hébben ]), achterlatende alle // erreuren, Fol. 202

abuysen ende Papistighe superstitiën, naderhand in de religie

ghebracht2) ende inghecropen, tot groote cleynicheyt3) ende

verduysteringhe der oprechter Religie. Wt gr ouwel van welcker

sy Supplianten (c schouwende de Papistijcque Synagoghen) c Es. 52.11

hen vergaderen in cleene hoopkens, om den name Gods in

aller deuotien ende suyuerheyt t'aenroepen, ende deur heylige

1) Kilianus (Etymologicvm, p. 58) heeft: „beworpen, bewerpen int kort, Summatim comprehendere"-, en ook: „beworpen in schrifte, B r euiter et succinctè notare, vt deinde extendatur et absoluatur".

i) Guido de Bres heeft hier bij het vertalen (p. '210) eene verandering aangebracht, die den tekst niet duidelijker maakt. In plaats van „also tblijct — ghebracht" leest men bij hem: comme il appert par leur propre confession de foy imprimee et parci deuant presentee auec la presente. Parquoy lesdits Supplians selon 1'Escriture saincte ont simplement reietté et abandonné toutes erreurs, abus et superstitions Papistiques, qui sont puis apres entreuenus et entrez en la Religion.

3) Verkleining, afneming.

Sluiten