Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

volstandicheyt: ende om dat het quade geruchte // (dat van den Fol. 290 nidigen ende quaetwilligen gestroyt was van uwer versakinge ende afwjjckinghe) valsch ende onwarachtich beuonden is: het welcke van langer hand ten eynde (so wy verhopen) stillen ende ophouden sal, ende gantschelick te neder gheleyt ende begrauen werden. God de Heere becrachtighe ende regere v met sinen heylighen Gheest deur Christum Iesum. Amen. Mot grooter haesten. den 24.

Iuljj. 1564.

De wonderbare ghenade Gods, ende onwtsprekeliclce barmherticheyt des Vaders deur lesum Christum onsen Heere, vertrooste ende verslercke v deur sinen heylighen Gheest in het midden uwer banden. Amen.

Heliefde Broeder, wy eerst ouer twee daghen vernomen hebbende T van uwer gheuanckenisse, zijn wt broederlicke affectie seer bedroeft, ende het doorsnijd ^ons het herte, desgelijcken beclagen v hier oock alle die v kennen, ende noch veel meer souden, a indien al. Pet. 4.15 v tselue toequame als eenen dootslagher, dief, oft quaetdoender.

b Maer nv dewyle ghy in dit liden sijt als een Christen, so prisen bl.Pe. 4.16 wy met v in desen deele den hooghen God, c ende nemen het c^Rom^ 8.29 selue voor een ghewisheyt der verkieeinghe Gods, waer in hy v „ ^ 5 wtdruckelick wil verclaren te wesen een van sjjn wtuercoren jac 5 17 kinderen, die om de belidinghe siner heyliger waerheyt liden // Apoc. 3.19 moeten d So bidden wy v nv, dat ghy met gheduldicheyt loopen Fol. 291 wilt tot den strijd, die v voor gestelt is: aensiende den leydsman dHeb. 12.1 2 des geloofs, ende den veruuller Iesum. "Welcke doe hem blischap voorgheleyt was, aen het cruyce geleden heeft, versmadende de schande, e Want de knecht en is niet beter dan sinen Heere. Aen- e Mat. 10.24 siet 00c alle voorgaende godvreesende mannen ende vrouwen van loan. 15. 20 den beghinne af, f oft niet alle die begeerden godsalichlick in Christo f2. Tim. 3.12 te leuen, desen wech des cruyces hebben moeten wandelen van g (jenes. 4.8 g Abel aen tot nv toe, ende ') sal 00c so gheschieden tot den eynde hLuc.21.16') toe. Want de werelt sal werelt bliuen: h in de welcke de Chris- 4

tenen hare sielen met ljjdsaemheyt besitten moeten. Maer nv ^ Qene g_ 14 verblijd v: > want die selue is deur Christum verwonnen, k ende ende 7. 7 uwe ghelooue is oock de victorie, het welcke de werelt ouerwint Mat. 14. 37 in Criato. Want oft sy schoon hare ongetijdige baren op het alderwreetste aenstelt, 1 ghy dorst v wel betrouwen in de Arcke met m j^at g a3 Noe. m Christus en sal oock in het schipken, daer hy selue in is, Mar. 4. 34 niemant laten verdrincken. " Want hy is ghetrouwe, ende en sal nl. Co. 10.13

1) „Dit" is verzwegen. 2) Lees: Luc, 21.19.

Sluiten