Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit Frankfort zal hij naar Lausanne gereisd zijn. Dat hij daar en te Genève heeft gestudeerd, blijkt, behalve uit de boven aangehaalde woorden van Crespin, ook uit andere getuigenissen !). Yan de kennis die hij in Zwitsersche scholen heeft opgedaan, wordt in het hierachter herdrukte werk hoog opgegeven. Immers, zoo wordt gezegd, de debatten, door hem gevoerd in de gevangenis, en de geschriften door hem vervaardigd, te weten „Le Baston de la foy" en zijn boek tegen de Anabapisten, leveren daarvan genoegzame bewijzen 2). Te Lausanne heeft hij aan de aldaar bestaande Akademie de lessen kunnen volgen van Jean Ribit, „hellenist", van Joan-Raymond Merlin, hebraïst, van Theodorus Beza, Jean Tagaut en Frangois Berauld, allen mannen van zeer groote bekwaamheden 3). Jean Ribit (Joannes Ribittus) had zijnen naam beroemd gemaakt door de eerste volledige uitgave der werken van Lucianus in het Grieksch, welke uitgave berustte op zorgvuldige vergelijking van handschriften en geleerde recensiën 4). De voorrede, in het keurigste Latijn vervat, is gericht tot de „jongelingschap die begeerig is nader met de Grieken kennis te maken". Zij doet zien, dat Ribit de afwezigheid van godsdienstigen zin bij Lucianus geenszins goedkeurt. Toch beveelt hij de lezing van 's mans werken aan, o. a. omdat men goed Grieksch van hem kan leeren5); ook omdat hij dikwijls uitmuntende zedelessen geeft, omdat zijne bespotting van bijgeloof en afgoderij hare goede zijde heeft, enz. De lezer die volgens Ribit terecht betreurt, dat Lucianus zijne schitterende talenten niet op de beste wijze heeft besteed, moet, hierdoor geprikkeld, zich er op toeleggen om de gaven die hem geschonken zijn

1) Den lOden Januari 1562 is in de woning van De Bres te Doornik eene huiszoeking gedaan. In het ofïicieele rapport, daarover uitgebracht, wordt gezegd : „et trouvons que ledit Guy a faict le commenchement de ses erreurs a Lozane et Genève". Bij Van Langeraad, blz. 23.

2) Procedvres tenves, quat. a, fol. vi r; hierachter, blz. 497.

3) Zie het hoofdstuk : L'académie de Lausanne, bij Ch. Borgeaud, Histoire de l'université de Genève, Genève, 1900, p. 38—42, inzonderheid p. 39. Over deze hoogeschool hebben gehandeld: H. Vuilleumier, L'Académie de Lausanne, Lausanne, 1891, en Friedr. Schaerer, Geschichte der öffentlichen Unterrichts-Anstaltendesdeutschen Theils des Kantons Bern, Bern, 1829 (geschriften die mij niet ten dienste staan).

4) Luciani Samosatensis opera, qvae graece extant,'omnia, Basileae, 154\ 2 tom., 8».

5) Ioan. Ribittus ><3ïv adolescentibvs (voorrede vóór Luciani opera), quat. a, fol. 2 r.

Sluiten