Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewaart. In het algemeen kan „Het Euangeli der armen" gelden ala een bewjjs te meer, dat in Noord-Nederland gedurende de eerste tientallen van jaren der zestiende eeuw eene zelfstandige theologie heeft bestaan, die haar eigen ontwikkeling heeft gevolgd *).

Yan de levensgeschiedenis van Cornelis Cooltuyn valt wegens de karigheid der voorhanden bouwstoffen maar zeer weinig te verhalen. Hij moet geboren zijn te Alkmaar. Aan het slot toch van „Dat Euangeli der Armen" wordt medegedeeld, dat het is „wtghegheuen, By Heeren Cornelis Cooltuyn van Alckmaer". Ook spreekt hij van „mijn Yaederlicke ghemeente van Alcmaer"2), hetwelk moeilijk iets anders kan beteekenen dan dat Alkmaar zijne vaderstad was. Het jaartal zijner geboorte is onbekend. Omtrent zijne ouders weet men alleen, dat hij om zijne „Lutherye" door zijne moeder onterfd is 3). Yerder weten wij betreffende zijne jeugd en opvoeding niets. Heeft hij de Latijnsche school in zijne geboorteplaats bezocht? In de dagen toen Joannes Murmellius 4) rector van die school was, telde zij honderden leerlingen 5). Een der opvolgers van Murmellius (f 1517) is de beroemde humanist Petrus Nannius geweest, die te Leuven had gestudeerd en, na een zeker aantal jaren het rectors-ambt te Alkmaar bekleed te hebben, in 1539 naar Leuven terugkeerde om hoogleeraar te worden aan het „Drietalige college" aldaar6). Doch dat Cooltuyn de leerling zou geweest zijn hetzij van Murmellius hetzij van Nannius, daaromtrent bestaat

1) Dat Euangeli der Armen is gedrukt met gothieke letter, in octavo-formaat. Aantal bladen: 40 ongonummerd ; daarenboven 247 genummerd. Aantal regels per bladzijde: 28 buiten den hoofdregel. Signatuur : Aa ij — h. ij. Hoogte : 13.1 c.M.; breedte : 9.3 c.M. Het werk was spoedig zeldzaam, zoodat E. Meiners (Oostvrieschlandts kerktlyke geschiedeniise, Gron. 1738, blz. 360) moest verklaren er geen exemplaar van te kennen.

2) Cornelis Cooltuyn Timotheo, geplaatst vóór Dat Euangeli der Armen, quat. Bb, fol. iiij '; hierachter, blz. 229.

3) Eikelenberg—Boomkamp, Alhnaer en deszelfs geschiedenissen, Rott. 1747, blz. 135 (op grond van »'t Protocol van D. van Foreest").

4) J. F. Foppens, Bibliotheca belgica, Brux. 1739, T. II, p. 699 seq.

5) Eikelenberg —Boomkamp, Alkmaer, blz. 366.

6) Valerius Andreas, Fasti academici stvdii generalis Lovaniensis, Lov. 1650, p. 279 seq.; Joannes Molanus, Historia Lovaniensium, ed. P. F. X. de Ram, Brux. 1801, P. I. p. 605; Foppens, Bibliotheca belgica, T. II, p. 994 sqq.; Eikelenberg— Boomkamp, Alhnaer, blz. 111, 128, 422.

Sluiten