Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Cor . 10.

1. Corinth. 8.

Math. 18. 2 . Mach . 6

Roman . 10.

[Bbiij'.] Ephes . 5. Ioan . 4.

Luce . 1.

2. Petri 1. G-enes . 19.

[Bb Hij r.]

Roman . 12. Hebre. 13. Mathei 25

maent ons: Dat wy niemant erghernisse sullen gheuen: ende seyt: dat die alsoe teghen haer Broederen sondijghen, ende haer crancke consciencij quetsen, dat sy teghen Christum sondijghen: welcke sonde die schrift so groot weecht, dat soedanijghe menschen guet was, mit een moeien steen aen den hals gebgnden, ende in die Zee verdroncken te worden: Dit wist Eleazarus wel, die om sijn leuen te behouden, niet wilde doer simulacie segghen: Dat hy Varkenen vleysch ghegheten hadde, op dat niemandt doer sijn simulacij veruoert soude worden: Paulus leert: dat wy met den herte gheloouen tot gherechticheyt, ende met den monde belijdinge doen tot de salicheyt: mer wat belijdinghe doen wy tot den salicheyt, als wy segghen: mondt toe, buel ') toe ? ia als wy niet alleen den mondt toe II houden: maer ons oock vermenghen in die wercken der duysternissen, die wy (nae Paulus vermaen) souden straffen P hoe connen wy, nae die schrift, Godt an beden, ende dienen, in gheest, ende waerheyt: als wy teghen onse gheest anders doen, dan die waerheyt eyscht: Genoech van die materi.

Aenghesien dan, dat die eewjjghe Godt, ende ghenadijghe Yader, my wt desen angier 2), ende perijkel verlost heft: mach ick niet wel rechtelick segghen: dat hy my van den doodt tot den leuen ghebracht heft?

Maer hoe wel dat Godt mij van die vyanden ghereddet heft, dat ick hem nv sonder vreese mach dienen in rechtueerdicheyt, ende hillicheyt, alle die daghen mijns leuents: Soe heb ick nochtans de broederlicke lieft niet vergheten: maer hebbe met die Huysvrou van Loth om ghesien: niet nae Sodoma: dat is: na die gheestelicke Hoererij, ende Antechristelicken Afgoden dienst, die met Sodoma, ter Hellen moet sincken: maer nae veel lieue Christenen, die in dese perikel noch ghebleuen sijn, als gheuanghenen mit grote droefheyt: Ende want Paulus // vermaent: Dat wy met den droeujjghen bedroeft sullen sijn, ende der gheuangenen ghedachtich wesen, of wy seluer geuangen waren: waer toe oock Christus van den sjjuen 3) vordert den gheuanghenen te visiteeren: so heb ic my hier af niet connen ontschuldijghen: al hoe wijdt dat ick van daer gheseten bin: want ick wiste dat ick mijn gheest conde senden, daer mijn lichaem niet mochte coemen, ende dat die penne mij mocht dienen, daer die mondt my onnut toe was: waer doer ick ghedronghen bin een Boecxkens wt die schrift te vergaederen tot profijt van die suluijghe Christenen, waer wt sy

1) Buel, d.i. beurs.

2) Angier, d. i. benauwdheid, gevaar. Zie Kilianus, Etymologicvm tevtonicae

lingvae, cvrante G. Hasselto, Trai.-Bat. 1777, T. I, p. 23. 3) Lees: sijnen.

Sluiten