Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

profijt, tot mijn beswaringhe ghenoech hadde gheconniueert, toi den gruwel der Missen. Ick seyde tot haer: Dat men gheen quael mach doen, op dat daer guet wt coeme. Paulus vermaent, dat van een Dienaer Ghetrowheyt wort ghesocht: Nv can ic niet ghetrouw beuonden worden, dat ic een ander leerende, my seluer niet leere: dat ick anders spreecke, dan het herte my ghetuycht, dat ick die sonden des anderden Tafels straffe, ende die sonden des yersten Tafels, onghestraft laet: dat ick met mijn werek weder op recht, twelck ick mit mijn Sermonen neder gheworpen heb, dat is: Dat ick Afgoderije straffe, ende daer nae in den Misse den menschen een Afgodt, om hem an te bidden vertoene: dat ick leere Christum, met dat eenijge Offer sijns lijfs, an den Cruyce den Vader ghedaen, ons een eewighe // verlossinghe verworuen te hebben '), ende daer nae in den Misse, hem den Yaeder weder offer, om nieuwe vergheuinghe der sonden te verdienen, voer Leuendijgen ende Dooden: Dat ick predike Christum sijn Auontmael in Broodt, ende Wijn inghesett te hebben, tot ghedachtenisse sijns doots, ende verseghelinghe onser herten, van de ghemeenschap sijns Lijfs, ende Bloets, doer welcken ons die vergheuinghe der sonden, die Rechtueerdicheyt, ende Salicheyt, verworuen sijn: ende daer na een stucke Broodts, op sluytJ), of in Golt, ende Siluer om draghe, om voer den gheheele Christum, Godt, ende Mensch, gheeert, anghebeden, ende ghediendt te worden: dat ick vermane, Christum den menschen met sijn Bloet alleen, van die Sonden te reynijghen, ende buyten hem geen salicheyt te sijn, ende dat ick daer nae, die Doden van haer sonden seluer reynighe, ende tot den salicheydt helpe, doer Waeter quispen ■*), Wieroocken, Yigilien, ende Sielmissen. Dat ic leere: datmen alleen Godt sullen-i) aenbidden, die alleen der Menschen herten bekendt5), die alleen der menschen Salichmaecker is, ende // sijn glorij niemant gheeft: ende dat ick stracs daer nae in der Missen Canon, vijftich ghestoruen menschen 6) auroepe 7), ende singhe onder den ghemeent, met luyder

1) „Dat ick leere Christum.... ons een eewighe verlossinghe verworuen te hebben". De schrijver bezigt hier en in het vervolg herhaaldelijk de constructie van den accusativus cum infinitivo.

2) NI. in den tabernakel op het altaar, achter slot beware.

3) „Doer Waeter quispen", d.i. door het besproeien met wijwater.

i) „Sullen" in het meervoud achter „men".

5) „Bekendt" heeft hier de beteekenis van „kent".

6) Met „ghestoruen menschen" bedoelt de schrijver: heiligen. In den tegenwoordigen miscanon worden er op verschillende plaatsen te zamen veertig genoemd. Geheel dezelfde heiligen kwamen op dezelfde plaats van den „Canon" reeds voor in het Missale ad vsum insignis ecclesie Leodiensis, Parisijs, 1540, in-folio. Zie quat. v, fol. iiij v en fol. vi*; quat. x, Col. g r.

7) Lees: auroepe.

; Roman . 3. 1 . Corinth.4.

Eoman. 2.

Exodi. 20.

1fjc v r.J Hebre. 10. Hebre. 9.

Math. 26.

1 .Corinth.11.

1. Corinth .10 Apocal. 1.

1 . Ioan . 1.

Actuum 4. Mathei 4. 3 . Regum 8: Esaie 43. Esaie 42. [Cc v'.]

Sluiten