Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot den Eersamen Leser Van die Misse.

p^gs^ersame Leser: want ick verstaen hebbe, dat enighen

iropilil Wt Ini^n Brief er^erni8se gheaomen hebben, doer simpelheyt, ende onconde der schriftueren, om dat ick versmadelicken spreecke op den Misse, ende voer een Afgodt schelde, tgheen dat van weyte ghebacken, opghesloten, ende om ghedraghen wordt, voer den gheheele Christo, om te eeren, ende an te bidden als Godt, ende Mensch.

Soe heb ickx niet connen ghelaten ter lieften van die simpele menschen, op dat die erghernisse haer niet sy tot een val, of ick most dese saecke wat breder verclaren: ende ten yersten met schriftueren openbaren die voernemelickste gruwelen der Missen, ende daer na, met weynich allegatien, wt die Vaderen, doceren die valsheydt der Papisten transsubstantiacijs, of des veranderings van Broodt, in dat natuerlicke vleys Christi: wt welcke waen, dese supersticij, ende Afgoderij ingheuoert is.

Soe veel alst den Misse belangt: want // die eersame Caluinus [. den suluijghen, op het corste, ende beter heft af ghemalet, dan ick doen can: soe wil ick v sijn sentencie voorhalen, ende wat verclaren.

Ten yersten gheschiet Christo in die Misse blasphemi: want daer ghesteldt worden Priesteren, middelaers tusschen Godt, ende die menschen: Dit betuycht niet alleen Augustinus, die opentlic seyt: Dat het is een stemme van Antichrist, die een Bischop maeckt een intercessoer: dat is: een middelaer tusschen Godt, ende die menschen: mer het bestaet oock claerlick mit de schrift. Paulus seyt van Christo: Die Heer heft gheswooren, ende ten sal hem H< niet rouwen: Ghy sijt een Priester inder eewicheyt, nae die orde- 9. ninghe van Melchisedech: Ende sy (dat is int Olde Testament)

sijn meer Priesteren ghemaeckt om dat se doer den doot niet mochten blijuen:

Met dese woorden leert die Apostel: Dat Christus van den Vader

[Ddv".]

f Dd vj'.]

Hebr. 7. 5.

9.10.

Sluiten