Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te voeren voersien heft (te weten om voer sijn Kinderen an te nemen, ende salich te maken) die heft hy oock gheordineert, dat sy ghelijck formich sijn souden, den Beelde sijns Soens Christi Iesu: Dit moeghen wy met clare exempelen sien, van anbeginne des werlts in Gods Yrenden: Merct an hoe dat Abel, van Caim ghedoot is: merct an, hoe dat Esau, Iacob veruolcht heft: Merckt an: Hoe dat Dauid van Saul, ende van sijn eyghen Soen Absalon ghetracteert is, Helias van Iesabel, Micheas van Achab, Ioseph, van sijn // Broeders, Mardocheus van Amon. Merct an, dat exempel van lob, Tobias, die Apostelen, ende Martelaren: wat siet ghy anders dan Lijden ende tribulacij, alsoe: dat die hillighe Ghyest in die naem van alle Godts Yrenden, ende Kijnderen, in dat Olde Testament doer die mont van Dauid aldus seyt: O Here wy worden alle daghen om uwen wille ghedoot: wy sijn geacht, als slachtschapen: ende in dat Nieuwe Testament, doer die mont Pauli 1 aldus: Wy, die daer leuen, worden al den dach inden doot gheleuert om Christus willen: met welcke sententien: die hyllighe ' Ghyest niet wil seggen: dat Godts volck, ende die Christenen alle ! daechs eens steruen, ofte ghedoot worden (want die eens doot is, die mach na den Lichaem, niet meer steruen, J) maer hy wil hier mede betuyghen, dat Gods vrenden in dese werlt alle dagen, dat ] is alle stonden, sonder ophouden, sulckdanigen lijden, in verschey- 1 den manieren ouerualt, welck ghelijck is die swaricheydt, ende c laste des doodts. By Timotheum, stelt Paulus een clare Beghel, dat $ die inenschen, die Kijnderen Godts willen sijn, ende Christo anhan-// ' ghen, in een Godtsalich leuen, haer selfs sullen bereyden, doer veel j tentacij, veruolch, ende lijden, dat Beelde Christi ghelijck te sijn: > Dit sal ons nv Dorothea tot een groote troost sijn, in onse lijden, ^ ende alle ellendicheyt: dat wy moeten gelijck sijn den Beelde 1 Christi, want hier wt blijct: dat wy oock mede seeckerlicken sijn f verwachtende gheljjckheydt sijns Beeldes in glorij, ende Heerlicheyt, als wy dien hier ghelijck sijn in lijden, ende ellende: want Paulus seyt niet dat Gods vrenden, Christus aertsche Beelde alleen in lijden sullen ghelijck sijn, mer hy seyt simpelicken, dat sy Christus Beelde sullen gelijck sijn: te kennen gheuende, dat sy Christus Ilemelsche Beelde, alsoe in glorij sullen ghelijck sijn, als sy Christus aertsche Beelde in lijden gelijck sijn ghewest: Dit wort in dit scriftJ) wel verclaert. Paulus seyt: Wy lijden met Christo op dat wy met hem R moeghen gheglorificeert worden. Item ghelijck die aflictien Christi, 2 iu ons ouervloedich sijn, Alsoe sal mede ouervloedich sijn doer

Beelde in lijden ghelijck sijn. Genes. 3. Genes. 27.

1 . Reg . 19.

2 . Reg . 15.

3 . Reg . 19. 3 . Reg . 22. Genes. 37. Fol. vi Hester 5. lob 2.

Tobie 2.

Psalm . 44. Grods Kinderen worden ilden dach 'hedoodt. 2. Cor . 4.

ïoe godts arenden laghelicks steruen. I. Timoth. 3.

?ol vijr. Vy moeten !hristus eelde in lorij gheijck sijn

oman . 8. .Corinth. 1.

1) Hier zou een sluithaakje behooren te staan.

2) „In dit scrift" wil zeggen : op deze Schriftuurplaats.

Sluiten