Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onse schulden: ende nochtans hebben wy hier bouen schriftelicken ') verclaert: dat Gods volck hier moet lijden, ende onder dat Cruys l'££hen, wat dunckt v nv Dorothea? Sullen wy dan seggen, dat het lijden, in welcken sy sijn: haer ouercompt, als een straffinghe van haer sonden, dat Godt haer met sulckdanich lijden wil straffen, plaghen ende vernielen om haer sonden?

Dorothea.

Dat en darf ick niet segghen, maer nochtans spreekt Godt doer Moysen: Ist saecke, dat ghy niet vreest, die gloriose naem des Ileeren, ende niet hoort den stemme ws Godts, houdende, ende doende al sijn Gheboden, ende Ceremonien: ghy sult vermaledijt sijn in v huys, in v Landt, in v Schuyren, in v Beesten, in die vruchten ws Lichaems: vermaledijt sult ghy wesen, als ghy wt gaet, ende in gaet, die Heer sal ouer v laten comen, Hongher, Pestilencij, Coertsen, Cout, Hetten et cetera, ter tijt toe, dat ghy vernielt sult sijn. Teophile, ghetuycht die Schrift hier niet, dat Godt ons plaecht om die Sonden P

Theophilus. //

Lieue Dorothea, ghy spreeckt al te strenghe: Die straffinghe, met welcken Godt sijn volck, om haer Sonden, straft noemt die Schriftuer niet plaghen (als wy dat verstaen) namelick: gehelicken verwarpen, ende ganselicken vernielen: maer castijen: ende streckt tot vernielinghe van onse Vleysch, ende Sonden: Castijen compt i wt Lieft, ende streckt tot beternisse des leuens. Alsoe castjjt Godt 1 sijn Kijnderen, als sy in Sonden sijn, niet om haer gheheelicken 1 te vernielen, maer hy castijt haer, om tot kennisse van Sonden te j brenghen, dat sy tot Godt weder ghekeerdt sullen worden: ende < aldus haers hertes ghepeyns maecken. 2) Ick sijn beladen mit dese 1 Coertse, Sericheyt, weete, Pestilencij. Ick lij de dusdanich verlies in mijn Huysvrouw, Kijnderen, Vrenden, Beesten, Vruchten, Sche- J pen, Landen, Huysen, Neeringhe, Eer, Digniteyt, Farno, Vrenden, 1 summa, ick vinde vermaledijdinghe in al tgheen, dat ick voer han- 1 den hebbe: maer van waer compt my dit? Certeyn, soe Godt alle '] Creatueren onderworpen sijn, ende hem dienen: soe moeten my dese ellendicheyden comen, alleen van Godt, maer om // wat oor- j saecke? Die Sonde is die principale saecke, van Godts castijdinghe, 1 Daerom laet my gaen besien, hoe mjjn voergaende leuen ghewest is, in ghedachten, woorden, wereken, ende neerstelicken anmereken: of daer eenighe Sonden mijn herte beswaren, maer och lacij: ick beuijnde my teghen den Heer ghesondich te hebben, daer: in con-

Deuteron. 28.

Leuit. 26.

Fol. xiij Grodt plaecht sijn vrenden aiet mer hy 3astijdt haer. kastijen iompt wt ieft, tot der nenschenverjeternisse, ;nde niet wt iaet, tot haer rerderfniese.

3ie gedachten [er Christelen in haer

lOOt.

.. Cor . 15.

M. xiiijr. )euteron. 28.

1) „Schriftelicken ' wil zeggen: op schriftuurlijke gronden.

2) Bij moderne interpunctie zou hier eene dubbele punt staan.

Sluiten