Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Prouerb . 25.

Eccles . 15.

Fol. Jr.rjcuir.

Luce . 18.

Een quade Boom draecht quade vruchten.

Luce 6.

Math . 12. .Math .7.

I

Fol. jrxxvi \ Grenes . 3. (

1

I I

Hebre . 11. 1

i

I

]

saecht ghy een Dief, soe liept ghy met hem, ende ghy setten v porcij met den Ouerspelers, v mont heft van boesheyt ouergheuloeyt, ende v tonghe versierde J) dat bedroch: Ghi hebt v Broeder weder ghesproecken, ende ghi stelden een schandalisacij, den Soen ws Moeders: Dit hebt ghy ghedaen, ende ick heb geswegen. Daerom hebt ghy boeslicken ghemeent dat ick v gelijck sijn: mer ic sal v straffen, ende ick sal mijn ansicht teghen v setten. Yerstaet dese dingen ghy menschen, die Godt vergheet, op dat hy v niet aen grijpt, ende daer sal niemant sijn, die v verlost. Hier mede accordeert Salomon: Ghelijck Edick is in een Christalle, alsoe is die prijse, die compt wt een boes herte 2). Ecclesiasticus oock: Dat Loff is niet schoon in die mondt des Sondaers. In dese clare schriften, merckt ghy wel Dorothea, dat Godt niet behaecht den // Prijse, die hem van die Godtloosen gheschiet: waer wt oock wel volcht, dat haer wercken hem niet en behagen. Exempel hebt ghy in die Phariseo, die met sijn veel guede wercken, die hy voer Godt beroemden, gheen gerechticheydt heft ghenoten: want ghelijck die vruchten, die van een wilde, ende quade Boom comen, al hoe suyuerlick, ende schoon sy van buyten schijnen, nochtans mede wilt, ende quaet sijn, also mede die wercken, die van een sondich Mensch ghedaen worden, al sijn sy van buyten noch soe schoon schijnende, sy sijn nochtans boesheydt, ende sonde: Men mach van gheen Doornen, Druyuen plucken, ende van gheen Distelen Vijghen: maer een yeghelick Boom draecht vruchten met sijn natuer, die guet, of quaet is, accordeerende. Waerom Christus seyt, Dat wt een guet schat des herten, guet comt: Wt een quaet schat des herten, quaet, na een ghelijckenisse van een Boom, die guet sijnde, »uede vruchten draecht: quaet sijnde, quade vruchten: Alsoe moet ïie persoen Godt behaeghen, eer hem sijn wercken behaghen sullen. Waerom die Schriftuer seyt, dat Godt ghesien heft // op Abel, jnde sijn gauen: Godt heft niet stracks 3) op Abels gauen ghesien: naer yerst op sijn persoen: ende want4) die voer hem guet was, soe hebben hem oock sijn gauen behaecht. Dit beduyt ons Paulus iltemael met dese corte woorden: Tis onmoegelick Godt te behaghen jonder gheloof: Nv het gheloof, doer welcken wy Godt behaghen, s, dat wy vertrouwen ons met Godt versoent te wesen, ende ver'heuinghe der sonden van hem ontfanghen te hebben, doer onsen üeer Christum Iesum, wt welcke definitij des gheloofs claerlicken

1) Versierde, d.i. verzon.

2) Aanhaling van Spreuken XXV : 20.

3) „Stracks" beteekent: onmiddellijk, terstond (Kilianus, Etymologicvm, p. 645).

4) Want, d.i. omdat.

Sluiten