Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der ooghen, en knarsen der tanden. Item: Gaet van my ghy vermaledijden in dat eewijghe vier, welck den Duyuel // met sijn Enghelen bereyt is. Hier af seyt Esaias: Haer Worm sal niet steruen, ende haer vuyr sal niet wt gheblust worden. Ioannes seyt in Apocalipsi: Dat den sondaren haer plaets sal sijn in een Poel, die met Sulphur, ende vuyr is barnende, welken is die anderde J) doodt: Wat segt ghy hier toe lieue Dorothea.

Dorothea.

Beminde Theophile, ghy spreeckt Godts woort, dat niet falgieren mach, wat sal ick dan hier toe anders segghen, dan met Hieremia wt al die crachten mijns ziels roepen: Och of ick waeters ghenoech hadde in mijn hoeft, dat mijn ooghen een Fonteyn der tranen waren, dat ick mochte schreyen, nacht, ende dach.

Theophilus.

Voort aen, op dat niemandt soude meenen, dat dese drieghinghe der schriftueren ydel sijn, ghegeuen alleen om die menschen van die sonden te verueeren 2), ghelijck men die Ivijnderen, met een ydel driegement, van die wateren, verueere, segghende, dat sy van den Icker ofte Donckerman sullen ghenomen, ende op ghegeten worden, welck soe niet // is 3): wantter veel Godtloosen sijn, die vererghet worden in dien, dat God haer om die sonden, soe vroech, als de gedaen sijn, niet straft4): maer doer langmoedichheydt haer tot penitencij vertoeft5), ende spaert, waer doer sy soe veere coomen, dat sy dencken, of datter gheen God is, ghelijck als by Dauid, de dwase mensch in sijn herte sprack: Daer is gheen God: of dat Godt haer sonden niet siet: soe Dauid weder vermaent, dat die Godtloosen, na veel boesheyden, die sy ghedaen hadden, spraecken: Die Heer salt niet sien, die Godt van Iacob salt niet verstaen, of oock mede, dat Godt die sonden niet straffen sal: ghelijk by Salomon die boese Mensch seyt: Ick hebbe ghesondicht, ende wat quaet is my gheschiet. Item, Ieremias: Die Godtloosen verloechenen den Heer ende seggen: Hy is niet, ten sal alsoe qualicken niet gaen, wy sullen dat sweert end den hongher niet sien: op dat die menschen (segghe ick) haer ganselicken daer op niet sullen ver-

Math. 25. Fol. Iviij Esaie 66. Apocal. 21.

Ierem. 19.

Godt heft sijn driegementen tegen de sondaren met exempelen beuesticht.

Fol. lixr.

Rom . 2.

Psalm . 52.

Psalm . 93.

ticcles . 5. [erem . 5.

1) Anderde, d.i. tweede.

2) „Verueeren" beteekent: doen wijken (bij Kilianus, Etymologicvm, p. 733: ververren = procul abigere).

3) Er volgt nu een lange tusschenzin. De schrijver zet den hoofdzin pas weder voort met het „op dat die menschen (segghe ick) haer ganselicken daer op niet sullen verlaten".

4) Vele goddeloozen komen tot dieper val, als God hen niet straft om hunne zonden zoodra zij gedaan zijn.

5) Het onderwerp van dezen bijzin is nog steeds God. De schryver wil zeggen: als God uitstelt hen tot berouw te brengen.

Sluiten