Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dauid nae die vergheuinghe, van haer sonden, ouergecoemen is P

Theophilus.

Certeyn dat Godt, Adam, Dauid, ende meer anderen, noch, nae der handt ghestraft heft, als hy haer die sonden vergheuen hadde: dat heft hy niet ghedaen, om dat die straffinghe soude wesen een voldoeninge voer die sonden, die hy vergheuen hadde, maer dat die straffinghe soude wesen een oefeninghe des Godtlicke vernederings, om alsoe sijn volck te houden in dat officij, van hoeren roep '), ende oock mede ander menachen, als doer een exempel, te openbaren: hoe seer dat hy die sonden haet: hoe wel hy die vergeuen heft: ende hoe swaerlicken dat hy hier namaels die sonden wil straffen, ten sy dat die menschen hem doer penitencij daer af kieren: Alsoe, om dat wy op die genade Godts, doer welcken die sonden // soe lichtelicken vergheuen worden, niet sullen sondijghen: Soe doet Godt straffinghe in dese werldt, ouer die sonden, welck hy oock vergheuen heft in eenijge menschen, die hy ons, als exempelen, voerstelt, ende dese straffinghe wort mit ghehoorsaemheydt onder Godts Wett wel versacht: maer niet voldoen.

Van dat Nieuwe leuen.

Daerom beminde Dorothea, sullen wy dese voldoeninghe verstaen (als ick v wt Augustino, ende Hieronymo gheleert heb,2) voer een 1 nieu leuent, welck dat leste deel, ofte finael is, van die penitencij: 1 Ick hebbe v hier voer gheleert, oft v ghedenckt3), dat die mensch ' doer den geloue, ontfangt Christum in hem woenende, die met i hem brengt sijn hyllighen Gheest, doer welcken die mensch wordt < herboren, tot een nieu creatuer, ende een nieu leuen: Alsoe dat ' ghehjck te voeren, doer die sonden, die gheest van Satan, inden j mensch was crachtich, om hem tot alle quaet te brenghen, dat nv 1 contrarij die gheest Christi doer den ghelooue in hem sterck is, om den mensch, tot duech-//den, die Godt behaghelick sijn, voort . te drijuen.

Dorothea.

Tot wat duechden?

Theophius.

Paulus spreekt van den hyllighen Gheest, die van Godt, doer den geloue in Christum, den menschen wort inghestort, dat hy I gheen gheest des Knechtschaps is tot vreese: maer een gheest des verkiesings, doer welcken wy tot Godt roepen: Vaeder Vaeder,

1) Roep, d. i. roeping.

2) Men zou hier een sluithaakje verwacht hebben.

3) Ghedenckt, d.i. herinnerd.

WaeromGodt die menschen na vergheuinge der sonden noch straft.

Fol. C. ir.

Van een nieu euen des peïitencijs leste leel.

5Vt den geloole ontfangt >en mensch len hilligen ;iest tot een lieu leuen. Sphes. 3.

Fol. C. i

ioman . 8.

Sluiten