Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermaent ons Ecclesiasticus, dat wy ons van die sonden sullen wachten, segghende: Soen hebt ghy gesondicht, wilt niet meer sondijghen, schouwt den sonde, als een Serpent: want coemt ghy daer an, sy sal v bijten, haer tanden sijn leeuwen tanden, doodt elaende der menschen Sielen: alle boesheyt is, als een sweert, dat aen beyde sijden snijdt, teghens wiens wonden geen remedie is?1)

Dorothea.

Welck sijn die wercken des vleyschs ofte sonden, die wy schouwen, ende verwinnen moeten?

Theophilus.

Paulus seyt: Die wercken des vleyschs sijn openbaer, diewelcken sijn: Huererij, Onsuyuerheyt, Oncuysheyt, Luxurioesheyt, dienst der Afgoden, Touerij, Yiantschappen, Twist, Toornicheyden, Kijuagien, Sedicien, Secten, Nijdicheyden, Dootslaghen, Dronckenschappen, Brasserijen. Tot den Ephesien steldt hy daer by: Loegentael, oncuyssche Woorden, Dwasenclap, Boerterijen, Opgheblasentheyt, Spijticheyt, Dieuerie. Tot den // Romeynen voecht hy noch by: Onrechtueerdicheydt, Schalckheydt, Bedroch, Moroesheyt, Achterclap, Hadije Gods 2), Onghehoorsaemheyt der Ouderen, Onbermherticheyt, ouertreden der Beloften ende Yerbondts, ende allerleye Boesheyt : Dese sijn die wercken des vleyschs, ende dier ghelijcke anderen meer: die ons in verscheyden plaetsen der schriftueren, van Gods Wet verboden sijn: Dese sonden, ende vruchten des vleyschs, moet die herboren mensch doer Godts Geest teghen strijden, ende verwinnen.

Dorothea.

Segt voort Theophile: wat noemt ghy, den nieuwen mensch aen 1 te nemen? <:

Theophilus. 1

Het gheen, dat ick v van den ouden mensch gheseyt hebbe * neder te legghen: want ghelijck als ick v gheleert heb, dat den ouden mensch neder te legghen anders niet is, dan onse beduruen natuer, dien wy van Adam hebben onder te houwen, datse tot haer aert niet wtbarst, ende haer vruchten tot den effect, ende werck

wtorengt, ouer onse gheest domineerende: Alsoe is contrarij mede den nieuwen mensch aen te trecken anders niet, // dan neerstelicken te volghen, die leydinge des geests is, die wt Godt, in gehoorsaemheyt van sijn woort, tot alle duechden des vleyschs wercken contrarij, dat wy nae Paulus vermaen: gelijck als wy te voeren ghedraghen hebben, dat beelde des eertschen (namelick) dams: nv voort aen draghen dat beelde des hemelschen (name-

Eccles .21.

Welck die wercken des vleysch sijn Galat. 5.

Ephes. 4 et 5

Fol. C. v Roman . 1.

tVat het is len nieuwen nensch aen to recken.

Fol. C. vir.

1. Cor. 15.

Roman. 6.

1) Het vraagteeken is hier misplaatst.

2) Hadije Gods, d.i. afkeerigheid van God

Sluiten