Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loue. Oorsaeeke: Die Soene Godts Christus Iesus, die onse versoeninghe is, ende om welcken ons God genade doet, wort ons geopenbaert, voergeleyt, gesehoncken, doei- die predicacij des Euangelijs: ten waer dat ghy van Christo hoorden, hoe soudt ghy hem kennen? want een Mensch heft wt syn natuerlicke redelicheyt, gheen ware kenmsse van Godt (als Paulus leert: Dat een natuerlick rnensc , niet smaect, tgheen dat Godt angaet) maer hy moet hem kennen, doer den gehore des Euangelische predicacijs: Voort aen >): die predicacij des Euangeljjs, hoe wel sy met den wtwendjjghen ghehoor ontfanghen wort, soe can sy nochtans, tot geen salicheyt sijn, of sy moet met den gheloue anghenomen worden, ende tot dien eynde wort dat Euangelij gepredickt, dat wy den Euangelij niet alleen sullen hoeren: maer oock mede hem gheloof gheuen. Christus seyt: Predickt dat Euangelij alle Creatuer: ende hy voecht r by: die gelooft: te kennen geuende, datmen den // Euangelij met dat gheloof moeten aen nemen: Also isser dan geen ander instrument, doer welcken wy die weldaden Godts, ende sijns Soens tot onse profijt ghenieten, dan het gheloof: ende worden wy nv Christus weldaden niet deelachtich, dan doer den geloof, soe is immers claer, dat die rechtueerdicheyt (welc het sonderlingste weldaet Christi is) ons toe comt doer den gheloue.

Hier merckt ghy nv wel Dorothea, dat wy die rechtueerdicheyt,

van Godt doer Christum met verghietinghe sijns bloets verworuen,

ghenieten, doer den gheloue, ende ghy siet wel, hoe wy verstaen

sullen dat die schrift die rechtueerdicheyt, ende salicheydt toe schrijft

den ghelooue seggende: Die Herten worden ghereynicht doer den

geloue: Wy worden gherechtueerdicht doer den geloue: Doer den

ghelooue gherechtueerdicht sijnde, hebben wy vreede met Godt:

Ghy sijt salich ghemaect doer den gheloue: te weten: dat het selfde,

don gheloue niet eygentlick toecompt, als een werck des verdienstes:

want wy worden eyghentlick salich wt Godts ghenade, wy hebben

verlossinghe eygentlick in Chri-//sto doer sijn bloet, welck ons van

o sonden reynicht: maer dat het den gheloue toe compt, als een

middel, ende instrument, met welcken wy die rechtueerdicheyt,

ende salicheydt, van Godt wt ghenade in Christo onse versoener

voei geleyt, aen nemen, ende ons toeeygenen: ende want wy die

rechtueerdicheyt, met den gheloue tot onsen besten an nemen, soe

wort die rechtueerdicheyt den gheloue toegeschreuen, dat wy seg-

gen, na die schrift: dat wy doer den geloue gerechtueerdicht I worden.

Roman . 10.

1 . Cor . 2.

Christus wordt ons in den Euangeli voer geleyt.

Marei . 16.

Vol. C. xvijr.

Roman . 3. Hoe dat die rechtueerdicheyt den ghelooue wort toe geschreueu

Actor. 15. Rom. 3. Roman . 5. Ephes. 2. Ephes . 2. Roman. 3. 1 .Iuan . 1. Fol. C. xvij \

Roman . 4.

1) Voort aen, d.i. verder.

Sluiten