Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

castijdt wordt: hoe dat ghy v daer in sult dragen, ende v seluer troosten.

Dorothea.

Och lieue Theophile doet alsoe.

Die tweede oorsaecke, van Godts castijnge.

Theophilus.

Die tweede sake, waer om dat Godt sijn vrenden straft, ende onder dat cruys op dese werlt houdt, in mennichfoldich lijden, is dese: Dat hy den ouden Adam in haer mach verworgen, ende dooden: want hoe wel, dat die Kijnderen Godts vergheuinghe der sonden, van God den Yaeder, doer den ghelooue in Christum // Iesum sijn Soen, ontfanghen hebben, ende haer ooc mede, al seer neerstelicken wachten, dat sy sonderling met die wercken gheen wt wendijghe sonden doen, dat haer nochtans seer swaer is om doen: Nochtans hebben, ende houden sy in haren vleys die sondijghe natuer: die quade gheneechlicheydt tot sonden: iae die wortel des

erlsondts, wt Adam: Die welcken den Mensch, in gheenen tijden rust ofte vreede toelaet, om vrijmoedelicken te wanderen in die voerghenomen wech der gheboden Gods: mer tenteert den mensch altijt wederomme, ende arbeyt sonder op houden daer toe, dat hy sijn vruchten mach weder wt gheuen, als Paulus claecht: Dat in hem, hoe wel hy al herboren, ende met den hyllighen Gheest begaeft was, niet goets woent, dat hy doer den gheest wel op gheboert wort, tot een guede wille van guet: mer dat hy van tvleys weder also ghecranct wort, dat hi tselfde guet niet mach doen: want ghelijck dat oncruyt, altijt weder op wast, al ist af ghesneden, soe langhe, als die wortel in die eerde blijft: Alsoe arbeyt mede die oude wortel der sonden, die doer den ghelooue in Christum van II Godt wt ghenade af ghehouwen, ende vergheuen sijn, weder sijn spruyten, ende vruchten wt te gheuen: Nv steekt den mensch sijn vleys an tot oncuysheyt: Nv steekt hem die werlt aen, tot houeerdije: Nv steekt hem sijn ghelt aen, tot afgodijsche giericheyt: Nv steekt hem sijns naestens weluarentheyt aen, tot nijdicheyt: Nv steekt hem een weynich onghelijcks aen, tot toornicheydt: Nv steekt hem een weynich teghenspoets aen, tot blasphemeringhe van Godt etc. Dese ende dier ghelijcke ander quade begeerten, coemen yerst in dat herte des menschs: daer nae beginnen sy hem aen te lusten, ende soet te worden: ten laetsten begheren sy haer hoeft wt te steecken, ende in den werek volbracht te worden: alsoe dat die Mensch doer crachten van desen beledt wordt, sijn voergheno-

God castyt de rechueerdijgen, om den ouden Adam, in haer te dooden.

Fol. C. xxxiij r.

Die quade lusten der sonden rusten in den mensch niet

Roman. 7.

Fol. C. xxxiij».

Sluiten