Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. C. Lxv'.

Esaie 65.

Die rechtueer dicheit is dat God sijn vren den guet doet ende sijn vian den quaet.

Fol. C. Lxv

Ecclesiast. 8

Prouerb. 13

Het gaet den boesen beter in dese aert dan den gueden.

Ieremie 5

lob 21

maledijnghen ouer v coemen: Ghy sult vermaledijt sijn in v stadt, in v lant, in v schuyr, in die vruchten van v lichaem, van v landt, van v beesten, in gaende, ende wtgaende, sult ghy vermaledijt sijn: die Heer sal v slaen met armoet, hongher, colt, hetten, coerts, pestilencij, tot dat ghy vernielt sult sijn: die//Heer sal v doen vallen voer v vyanden, ghy sult v vyanden dienen etc. Hier mede accordeert Esaias, die van Gods wegen aldus spreect: Siet mijn Dienaren sullen eeten, ende ghy sult hongeren: mijn Dienaren sullen drincken, ende ghy sult dorsten: mijn Dienaren sullen haer verblijden, ende ghy sult beschaemt sijn: mijn Dienaren sullen haer verheffen, doer genuechten des hertes: ghy sult doer droefheyt des hertes roepen, ende doer benautheyt des geests huylen: Wt dese schriften siet ghy wel, cortelicken Dorothea, dat Gods vrenden belooft is, dat sy in allen ghebenedijt sullen sijn, dat sy mit gueden versaet sullen worden, dat sy ouer haer vyanden sullen domineren: ghy siet mede dat Godts vyanden, wort toe geseyt: dat sy in allen sullen vermaledijt sijn, dat sy van hongher, ende ellendicheyt sullen verdwijnen, ende van haer vyanden vernielt ■ worden.

Dorothea.

Dat is recht, ende nae die rechtueerdicheyt behoertet also te 1 wesen, dat God sijn vrenden, haer liefte, vreese, ghehoorsaemheydt teghen hem, alsoe weder met weldaden recompenseert, ende vergeit, // ende dat hy contrarij, sijn vyanden, om haer onghehoorsaemheydt, ende sonden teghen hem, met alle ongeluck, iammer, ellendicheyt straft.

Theophilus.

Nochtans gaet het in dese werlt recht contrarij, als ons Salomon betuycht in Ecclesiaste, aldus, segghende: Daer sijn rechtueerdijghen, die gaet het als of sy wercken der onrechtueerdijgen hadden: ende daer sijn Godtloosen, dien gaet het als of sy wercken der , gherechtijger hadden. Item in prouerbijs: Daer ghy rijckdoem vermoet, daer is armoet: daer ghy armoet vermoet, daer sijn rijckdoemen.

Ten yersten, gheboert dat alle eertsche gueden toe vloijen den menschen, die in ongherechticheyt, ende boesheydt leuen. Godt spreeckt doer Ieremiam: Men vint onder mijn volck Godtlosen, die den luyden stricken stellen, om haer te vanghen: Ende ghelijck een slachnette vol voeghelen, alsoe sijn haer huysen dies >) vol, dat sy met bedroch, ende boeuerije ghewonnen hebben, daer af worden sy rijck, machtich ende vet: lob spreeckt mede: Waerom

1) Dies, d.i. van datgene.

Sluiten