Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slaghcn met boese sweeren, van den hoole sijnder voeten, totten oppersten sijns hoefts toe maer sijn leuent heft hy ghe-//spaert, ic laet staen dat hi lob niet mochte schadijghen sonder Goodts g'hehenghenisse: Hier toe seyt Augustinus, in Psalm. 32. Heft de Duuel wel een Schaepken doruen neemen, van den hyllighen lob eer hy geseyt hadde: Sendt v hant: dat is: gheeft my macht? Iiy wilde wel, mer Godt liet hem dat niet toe: Maer alst Godt hem toeghelaten heft, soe heft hy macht ghehadt: Daerom heft hy niet ghemoeghen: mer die gheen, die dat toe ghelaten heft: Daerom seyt oock lob niet: Die Iïeere heftet ghegheuen, die Duyuel heftet ghenomen: mer de Heere heftet ghegeuen, die Heere heftet weder ghenomen: Hy mocht in die Varkenen van die Gadereren niet coemen, sonder consent van Christo yerst verworuen te hebben: Mach dan ons Satan die sterckste der Creatueren, ende die nidichste onser vyanden, sonder Godts oorlof, ende consent niet hinderen: wat Creatuer sal ons moeghen beschadijghen, als Godt met ons ia P .

Dorothea.

Dat is Theophile seer troostelick, dat alle lijden ons ouercompt doer Goodts ghehengenisse, ende dattet ouer ons niet // veerder ghewalt heft, dant Godt gelieft: want hier wt weten wy mede ( gheljjck Godt lieft heft alle dinghen die sijn, ende hatet der * dinghen gheen, die hy gemaect heft, iae oock wil, dat alle menschen 1 sul en salich worden, dat i) dit lijden ons niet gheheelicken vernielen sal, gheljjck Dauid in sijn persoen betuycht: Castijende, heft my die Heer ghecastijdt: maer den doot heft hy my niet ouer- l gheleuert. q

Theophilus. li

Dat is certeyn waer, ende daerom sult ghy oock voer allen 2) p weten, om v lijden vroelicken te draghen. Ten yersten: dat 3) v i die castijnghe (wt wat oorsaecke sy geschien mach) van Godt compt ï wt hefte, tot v profijt, gelijck die schrift alderwech'i) ghetuycht: A dat Godt castijdt, den genen die hy lief heft. Ten tweden: dat de G Heer (nae Paulus vermaen) ghetrou is, ende v niet meer sal o: oplegghen, dan ghy cont verdragen: mer sal v met die tentacij 1 geuen een wtganck dat ghijt cont verdraeghen. Ten derden: dat £ het lijden van dese werlt tijtlick is, ende niet eewich duyren sal: ij us seyt: Den tijt des tentacijs cort te sijn, ende de Heer 1 spreect doer Esaiam: O mijn volck gaet henen in // dijn camer,

C

1) «Dat", enz. hangt af van het voorafgaande „weten wy".

2) Voer allen, d.i. vóór alle dingen.

3) i)Uatenz. hangt af van het voorafgaande -weten".

*) Alderwech, d. t. allerwege.

Fol. C. Lxxxir.

Lnce. 8.

Koman. 8.

Fol 7. Lxxxi :apient. 11. . Timoth. 2.

'salm . 117. rod caatij t wt efte tot onae rofijt.

rouerb. 3. loman . 8. i.poealip 3. rodt temteert iet bouen asecrachten. . Corinth.10. 'at lijden des chaems is jtlick.

. Petri 1.

Fol. . Lxxxij r.

Sluiten