Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

teghens v, die welcken daer in hoochelicken wtblickt »), dat Godt v niet haestlicken slacht 2), doot ende vernielt, als die v verdoemen wil, ghelijck veel menschen gheboert: maer dat hy (als een liefhebber) sachtelicken met v handelt, ende lieflicken sijn toorn teghen v sonden laet wt schijnen, met soedanijghen castijnghe, op dat ghi daer doer sult vermaent worden, van v ghebreecken, ende v tot penitencij wederkieren: Ende daer nae, sult ghy vermaent worden, den lieer, die v dus treckt, nae te volgen, ende v haestelicken te voegen tot penitencij, betrouwende vergeuinge van sonden, doer Christum Iesum, die van Godt den Vader gesonnen is, in dese eert, om voer onse misdaet te voldoen, doer sijn volmaecte ghehoorsaemheydt, ende doot, soe die schrift ghetuycht: Also Adam, ende Eua siende den doodt van haer Soen Abel, soe gheuoelden sy wel, dat sy daer doer vermaent worden, van haer sonden: maer sy hebben nochtans niet ghedespereert, sy hebben niet verworpen die hoope van vergheuinge der // sonden, ende salicheydt: want sy wisten3) God niet te willen, dat sy tselfde souden doen, om die beloftenisse, welck haer gegheuen was, van des Vrouwen zaet, dat den Serpent met al sijn macht, namelick Sonde, Doot, Helle, verwonnen hebbende, haer weder tot den leuen, ende salicheyt soude helpen: Manasses is seer gheplaecht gewest in een sware ! gcuanckenisse: waerom ? voerwaer om sijn sonden: mer heft hy sijn hoope verworpenP is hy van Godt verdoemt? gheensins: Hy heft vergheuinghe der sonden gebeden, ende betrout wt Gods ghenade, ende se is hem gheschiet 4).

Dit is die sonderlingste 5) predicacij des Euangelijs, die van aenbeghinne des Werldts gheleerdt is ghewest, doer die Patriarchen, I ropheten, Christum, die Apostelen, ende noch huyden gheleerdt wort, als dattet menschelicke gheslachte soe veel ellendicheydts I onderworpen is om die sonden, niet tot sijn eewijge verdoemenisse: maer op dattet daer doer sal mercken, hoe swaerlicken Godt vergramt is op die sonden, ende alsoe doer sulcdanijghen vermaninghe ghetrocken worden tot penitencij, ende hem tot Godt // wederkieren: Altijt wortter wtgeroepen: doet penitencij, dat Bijck der ( Hemelen ghenaket. j

Het is certeyn al swaer, in soe groot lijden, dat ons om die sonden ouerualt, te connen vastelick betrouwen, dat God ons wei-

Roman . 5. Esaie 53. Ioan . 3. Apocalip . 2 Genesis 4.

Fol. C. Lrrxiij

i. Paral. 33.

)euteron . 28.

Fol 1. Lxxx 'uij r. tath . 3.

O «Wtblickt" is de derde persoon enkelvoud van het werkwoord -wtbliicken". 2) Slacht, d.i. slaat.

Op „wisten" volgt een accusativus cum infinitivo.

4) Vergel. het hieromtrent aangeUekende op blz. 299.

6) Kilianus, Etymologicvm, p. 600, vertaalt -sonderlingh" door „peculiaris, singularis, specialis".

Sluiten