Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ezech. 18. 2 . Reg. 12. 2 . Paral. 33. Deuteron. 18.

Math . 3. Math . 11.

Luce 23. Luce 7. Luce 5. Fol. C. Lxxxiiij '.

Fol. C. Lxxxv Deuteron . 28

gunnende is, dat hy ons niet wil verdoemen: maer ons onderhoudt '), tot hoope des penitencijs, om van hem weder ghenade te ghenieten: Daerom, soe moet ghy v herte beuestijghen, met veel beloften, ende exempelen der schriftueren, niet alleen van dat oude Testament, daer Godt den peniterende menschen, gracjj belooft, iae toegesworen heft, seggende: lek leue: ick wil niet den doodt des sondaers: maer dat hy omghekiert wort, ende leue, ende oock gracij ghedaen heft, als DauidJ), Manassen: mer oock mede van dat nieuwe Testament in welcken Christus, dien ons die Vader, niet doer Moysen alleen: maer doer sijn eyghen stemme vanden Hemel heft gheboden te hoeren, tot hem roept3), al den ghenen, die belast, ende beladen sijn, belouende haer ontlastinghe: welck hy oock bewesen heft, in die Moordenaer, in die Sondaerse, in die gichtijghe mensche etc. ghelijck ick // v (van die penitencij spreeckende) claer met schriften bewesen hebbe.

Dorothea.

Dat heb ick wel ghehoert, verstaen, ende onthouden.

Theophilus.

Alsoe sult ghy v dan Dorothea, nae Godts wille troosten, als ghy v voelt, om die sonden, van Godt ghecastijdt te worden, dat ghy v persuadeert4), Godt v niet te willen verdoemen: maer dat hy v doer soedanijghe castijnghe vermaent, ende noodet tot penitencij, ende dat ghy v dan tot penitencij keert, betrouwende der sonden vergheuinghe van Godt den Vader om Christi Iesu willen.

Dorothea.

Ick wil alsoe doen Theophile.

Troost in Goodts castijnghe die geschiet om den ouden Mensch te dooden.

Theophilus.

Ist nv voort aen saecke, dat ghy doer penitencij met Godt versoent wesende noch van v lijden niet verlost wort: maer voelt dat cruys noch al daech swaerder, // so sult ghy niet menen, den sonde (welc des lijdens principaelste oorsaecke is) v niet afghenomen te sijn, om dat ghi van v lijden niet verlost wort: maer ghy sult weten, dat Godt die Heer dit cruys op v laet blijuen, om dat hy v oude Adam, v sondijghe vleys mach dooden, tot leuendichmaec-

1) Het onderwerp van „onderhoudt" is God.

2) „Dauid" staat in den derden naamval.

3) Tot hem roept, d. tot zich roept.

4) Achter „persuadeert" volgt een accusativus cum infinitivo.

Sluiten