Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eoman. 6.

Fol. C. Lxxxviij".

1 . Petri 4.

Galat. 5.

Fol. C. Lxxxixr.

CoIohs . iij.

Roman . 13. Roman. 8.

wordt ghecruyst, op dat het lichaem des sondts, mach gedestrueert worden dat wy voort an den sondt niet meer dienen, ende sijn // begeerliclieyt niet meer gehoorsaem sijn

Theophilus.

Alsoe ist: Petrus seyt noch mede: Die wijle Christus voer ons> in den vleys geleden heft, soe wapent v oock met den seluen sin: want wie in dat vleysch lijdt, die hout op van sonden, dat hy nv voort an dat noch achter blijft inden vleysche, niet nae der menschen lust: maer nae die wille Goodts leue '): treckt dat nv tot v 2) Dorothea.

Dorothea.

In wat maniere TheophileP

Theophilus.

Als God v die sonden vergaf, beloofden ghy hem niet (als verclaert is) hillicheyt van leuen?

Dorothea.

Iae ghehoorsaemheyt van al sijn gheboden.

Theophilus.

Dat ghy nv ghesondt van lichaem waert, soe souden ghy terstont een strenghe, ende stadijghe strijdt in v selfs hebben, tusschen vleys, ende geest: die geest soude v op trecken, dat vleys, soude v neder halen: die gheest soude willen rechtueerdicheyt wercken, dat vleys con-//trarij sonden: ende van dese twee vyanden soude die verwinner weesen, welck ghy meest waert toeghedaen, dat ghy den gheest volchden in arbeyden, waecken, vasten, bidden, ende ander verdruckinghe des vleys: soe soude die gheest, als een glorioes verwinner des sondijgen vleys, v op voeren, tot alle hemelsche duechden: maer dat ghy contrarij den vleysch volchden in sachticheit, loyheit, dertenheyt, oueruloedicheyt, wellusticheyt, ende ander ghemacken: soe soude dat vleys als een verwoeste Tyran, den armen gheest verstoeten, ende v neder drucken tot alle eertsche sonden, om die te doen met begheerlicheyt: want die na den vleys sijn (soe Paulus op een ander plaets seyt), die smaken dat vleyschelic is, ende die na den gheest sijn, die smaecken dat gheestelick is: Nv voort aen: want wy doer onse crancke geloof, meer sien op tgheen, dat teghenwoordich is, dan op tgheen, dat toecoemende is, dat wy meer toeghedaen sijn den vleysch, wiens gemack, ende weluaren, wi3) tegenwoordelick sien, tasten ende

t) 1 Petr. IV naar de Vulgata: ut jam non desideriis hominum, sed voluntati Dei, quod reliquum est in carne vivat temporis.

2) „Treckt dat nv tot v" wil zeggen: pas dit nu op u zelve toe.

3) Wi, d. i. wy.

Sluiten