Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sijn onperfecte gheloof also niet ') verworpen, // dat hij hem seluer, om Thomam op te boeren, noch eens vertoendt heft: Ghy sult weten Dorothea, dat Godt sijn volc tenteert, ende tribuleert, niet om dat haer gheloof sterck is: maer om haer gheloof te oefenen, ende altemet wat stercker te maken, dat sy nae sijn wille moeghen ghewent2) worden: Daerom Dorothea, al bekent ghy v cranck te wesen, welcke oetmoedicheydt een guet teecken is (want die oetmoedijghen gheeft Godt sijn gracij) worpt v nochtans gheheelicken op Godt, in dese v crancheyt, betrouwende op sijn guetheydt, dat hy v tot sijn wille stereken sal: Bidt altijt met den Vaeder des beseten Kints: Heer coemt mijn ongheloof te hulp: ende met die Apostelen: O Heer vermeerdert mijn gheloof.

Dorothea.

Alsoe wil ick doen, my vast funderende, in dese schriften, die ghy my voer gheleyt hebt: gaet nv al voort.

Theophilus.

Ick heb v bouen geseyt: Dat die vierde oorsaecke van Godts castijnghe is, om die menschen te leeren, dat die Christenen alleen van haer Heer Christo gheregiert worden, op dat die Christenen // sullen weten, al hoe cranc, ende ongeuallich sy sijn, dat sy nochtans op Christus beschermenisse betrouwende, van al haer vyanden niet sullen vreesen, ende doer vrees van dien af wijken van haren roep 3): maer sullen altijt voortgaen, seecker wetende, dat sy van haer vyanden al hoe sterck, ende wreet sij oock sijn, niet sullen vernielt worden: maer dat Christus voer haer strijdt, ende dat sy doer Christum haer vyanden sullen te bouen coemen, ende verwinnen, of doer inwendijghe lijdtsaemheydt, of doer wtwendijge cracht, den welcken Christus in haer crancheyt werct, waer om sy Godt sullen glorificeeren, ende hem altijt met guede betrouwen, haer beschermenisse beuelen: maer want ick hier af bouen ghenoech heb gesproecken: soe wil ick om die cortheyts willen: want ghy cranck sijt, daer van niet breder verclaren: ende wil v nv voort cortelicken seggen: Hoe dat Godt sijn volck in lijden laet coemen, om sijn eyghen naem te glorificeeren, ende haer van een ander ewich salich leuent te leren.

Dorothea.

De almoegende Heer wil v lippen oepende4), dat v mont sijn prijs mach vercondijgen. //

Fol.

CC. iiij

1 . Petri 5.

Marei 9. Luce 17.

Fol. CC. v'.

1) „Also niet" beteekent hier: zóó weinig.

2) Ghewent, d. ». gekeerd, gericht.

3) Roep, d. i. roeping.

4) Lees: oepenen.

Sluiten