Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hester 3

Math . 2 Ioan . 18. Mathei 2

Fol. CC. x Actor .17.

Alle menscen wysheyt is dwaesheyt yoer Godt 1. Corinth . 5 Esaie 29 1. Corinth. 1 lob 5, 1. Corinth. 1

Daer ghelt gheen wijsheyt tot salicheydt dan Christus wijsheyt.

Fol CC. cc

1. Corinth. 2,

van Israhel, bouen den Coeninck bekenden '), ende niet des Coenincks Beeldt: maer den leuendijghen Godt wildenaenbidden: Alsoe worde Mardocheo een Galge bereydt, om dat hy alleen Godt voer sijn eerweerdijghe Heer bekennende, sijn knijen niet wilde buyghen voer Haman, ende hem aenbidden: Deden oock Pilatus Christum niet dooden: want hy vreesden dat Christus, een Coeninck der , Ioeden soude worden, ende dat hy als dan wt sijn rijck soude gheworpen worden. Herodes die liet all die Kijnderkens van Bethleem dooden, om Iesum Christum te vernielen, dien hy ghehoert hadde, dat hy soude sijn een Coeninck der Ioeden. // Item: Paulus met sijn Broederen, die wordt beclaecht, te doen, teghen die Insettinghen des Keysers, spreeckende van eenen Coeninck Iesu.

Ten tweeden, die Christum predijken moeten verclaren: Dat alle menschen wijsheyt (soe Paulus leert) voer Godt dwaesheyt is: Doer Esaiam spreeckt die Heer: lek sal vernielen die wijsheyt der wijsen, ende dat verstant, der verstan dij ghen, sal ick verwerpen: Iobseyt: God vaet de wijsen in haerder listicheyt ende maect der vroeder raet, tot sotheyt, dat sy des daechs, in die duysternisse lopen, ende tasten in den middach, als in der nacht. Item Paulus: Waer is die WijseP waer is die SchriftgheleertP waer is die Ondersoecker van dese Werldt? heft Godt die wijsheyt van dese werldt, gheen dwaesheyt ghemaect? Sy moeten verclaren, datter gheen wijsheyt tot den salicheydt ghelt, ende helpt, dan die wijsheydt Christi, om dat die verburghentheydt Christi, met gheen menschelicke vernuft mach begrepen worden: maer alleen doer soedanijghe wijsheydt, als Christus doer sijn gheest in onse herten stort: welcken is: dat wy tgheen, dat in // hem is bouen menschen vernufte, ende redelicheyt, wt sijn cracht met den ghelooue aenneemen: Alsoe seyt Paulus: Mijn predicatie is niet in dienstmakende woorden des menschelicken wijsheyts: maer in vertoeninghe des geestes 2), ende machts, op dat v ghelooue niet en sy in die wijsheydt der menschen: maer in die cracht Goodts, alsoe spreecken wy dan wijsheyt, niet, van deser werlt, of van die princen deses werldts, die ghedestrueert worden: maer wy spreecken Goodts wijsheydt in misterij, die verborghen is, die Godt ghepredestineert heft, voer die tijden, tot onse glorij, den welcken niemant van die princen des werlts bekent heft: Als dan die wijsen van dese werlt, dusdanijghe leeringhe hoeren, soe vreesen sy, dat se met haer wijsheyt bescaemt sullen worden: daerom veruolghen se dese leeringhe, als dwaesheydt, ende haer

1) Bekenden, d.i. beleden, eerden.

2) 1 Kor. 11:4, naar de Vulgata: praedicatio mea non in persuasibilibus humanae sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis.

Sluiten