Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heft, in de-//sen leuen, is gheschiet tot beuestinge van sijn woort, welck sy den menschen predicten, welcke wercken wy, de den Euangelij gheloouen, nv niet behoeuen: daerom Dorothea, soe sullen wy om van al onse lasten verlost te worden, het exempel van dat Cananeeusche Yrouken volgen, die welcken verworpende alle menschen ende de Apostelen voer by gaende, alleen op Christum valt, ende alleen van hem hulp begeert.

Maer Dorothea als ick v vermaenden dat v noch een dinck van noode was: namelick: waer doer ghy van dit lijden mocht verlost worden: soe meenden ick niet Godt, die v alleen moet, ende mach helpen: maer ick meenden die middel waer doer ghy Godt verwillighen sout, om v te helpen, ende te verlossen.

Dorothea.

Verclaert my de middel Theophile.

Theophilus.

Dese middel is het ghebet welck ghy met vuyrijgher herten stadelicken, tot Godt sult op senden in den Hemel, hem v ghebreck te kennen gheuende ende voorts sijn hulpe tot verlossinghe van dien begheerende, ghelijck Paulus ghe-//biedt, dat wy sonder ophouden bidden sullen.

Dorothea.

Ghi segt daer drie dingen, Theophile dat ick Godt sal bidden, dat ick mjjn gebreck hem sal te kennen gheuen, dat ick verlossinghe van dit lijden begheeren sal: Ick wilden dat ghy mij van een yeghelicken, dier drie dinghen, een bysondere verclaring deden: want ick dicmael daer mede bedocht, ende beswaert ghewest sijn.

Theophilus.

Dat wil ick met Godts gracij geerne doen, als ghy mij sult verclaert hebben, waer in, v bedencken, ende swaricheyt is.

Dorothea.

Sal ic seluer met mijn gebet tot God almachtich gaen, ende niet yerst die verstoruen hyllighen anroepen, dat sy voer mij bidden?

Theophilus.

Iae ghy waerlick, soe ick v met die schrift claerlick wil bewijsen: Godt ghebiedt dat wy hem in onse noodt sullen aenroepen, doer Dauid aldus spreeckende: Aenroept my inder tijt der noodt, so wil ick v verlossen, so sult ghi my prijsen: // Desen ghebodt Godts heft Dauid ghehoorsaem gewest, in verscheyden Psalmen, van sijn ghebedt tot Godt, aldus spreeckende: Als ick in tribulacij was, heb ick tot den Heere geroepen, ende hy heft my verhoort: Item: Ick roepe tot Godt den alderhoochsten: tot Godt die my weder op hielp. Item: Heer mijn Godt doen ick crijschte tot v, maeckte ghy my ghesont: Heere, Heere, ick wil tot v roepen,

Fol. CC. xxv i Godt heft doer die hilligen miraculen gedaen tot confirmeringe van sijn woort.

Math . 15.

Fol. CC. xxv ijr. 1. Thessal. 5.

Psalm . 50

Fol. CC. xxvij'. Psalm . cxix.

Psalm . lvij Psalm . xxx.

Sluiten